جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186486
Title: توسعه روش دیفرانسیل کوادراچر در شبیه سازی عددی مخازن نفتی
Authors: اشکان صالحی
Keywords: شبیه سازی عددی، روش دیفرانسیل کوادراچر، مخازن نفتی، محیط متخلخل
Issue Date: 1395
Abstract: جهت محاسبه و پیش بینی صحیح فشار سیالات در مخازن و شبیه سازی مخازن هیدروکربنی، روشهای عددی متعددی توسعه یافته اند. با این وجود، محققین همواره در جستجوی روش های عددی با کارآیی بیشتر و دقت بالاتر جهت افزایش توانایی مدلسازی های عددی می باشند. در این تحقیق، توسعه روش نوین دیفرانسیل کوادراتور در حوزه شبیه سازی عددی مخازن نفتی و جریان سیال در محیط متخلخل مورد بررسی قرار گرفته است. جریان سیال در مخازن نفتی که یک محیط متخلخل می باشد از یک معادله دیفرانسیل جزئی پیروی می کند. تاکنون حل این معادلات توسط روش های عددی پیچیده و با استفاده از ابررایانه ها انجام شده ، ولی در این تحقیق از روش دیفرانسیل کوادرار برای حل این معادلات استفاده گردید. بدین منظور ابتدا یک نمونه محیط متخلخل با فرض وجود جریان یک بعدی در نظر گرفته می شود، پس از گسسته سازی معادله حاکم و اعمال روش DQ بر شرایط مرزی مسئله، نتایج حاصله با حل تحلیلی مقایسه گردید که بیانگر تطابق کامل نتایج بر یکدیگر می باشد. در مسئله دوم یک محیط دو بعدی با فرض وجود یک چاه تزریق با دبی ثابت و یک چاه تولید با فشار ته چاهی ثابت در دو حالت سنگ تراکم ناپذیر و سنگ تراکم پذیر شبیه سازی شد. در ادامه نتایج روش DQ با نتایج روش تفاضل محدود مقایسه شد. در این مسائل مشاهده گردید که حتی با انتخاب تعداد اندک گره جواب های دقیقی بدست می آید. در واقع می توان بیان داشت که روش DQ حجم محاسبات را برای رسیدن به جواب های دقیق تا حد زیادی کاهش می دهد. در روش تفاضل محدود با انتخاب شبکه ۹۵×۹۵ به جواب دقيق رسیدند این در حالی است که در روش DQ با استفاده از شبکه ۴۰×۴۰ جواب دقيق حاصل شد. در واقع می توان بیان داشت که با انتخاب روش DQ ضمن افزایش دقت، حجم محاسبات لازم برای رسیدن به جواب های دقیق تا حد بسیار زیادی کاهش می یاب
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه‌های هیدرولیکی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186486
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1463.pdf4.99 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.