جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186482
Title: تاثیر هویت شرکتی و یادگیری سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار با تاکید بر نقش میانجی نوآوری استراتژیک
Authors: فاطمه‌سادات منصورآبادی
Keywords: هویت شرکتی، یادگیری سازمانی، مزیت رقابتی پایدار، نوآوری استراتژیک
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه و هدف: در محیط پیچیده و پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت‌ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی‌هایی جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار هستند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر هویت شرکتی و یادگیری سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار با تاکید بر نقش میانجی نوآوری استراتژیک در شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی فعال در شهرک صنعتی بزرگ شیراز در سال 1395 انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است. بدین سبب که برای اثبات فرضیه‌های تحقیق، از نظرسنجی با افراد درگیر مسئله (مدیران و کارکنان) استفاده شده است. روش‏شناسی: روش تحقیق، پیمایشی است. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای دولایه، تعداد 216 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها، با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی آن نیز از روایی محتوا و سازه استفاده شد که با تحلیل، نتایج آن نشانگر پایا و روا بودن پرسشنامه داشت. در نهایت به منظور تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتیجه‏گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از میان پنج فرضیه بررسی شده، سه فرضیه تایید و دو فرضیه رد شده است. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت هویت شرکتی بر نوآوری استراتژیک تاثیر دارد و نوآوری استراتژیک بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین هویت شرکتی از طریق نوآوری استراتژیک بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر دارد.
Description: پایان‌‏نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186482
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1468.pdf3.96 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.