جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186474
Title: تغییر ترشوندگی مخازن گاز میعانی با استفاده از نانوذرات
Authors: رحمت‌اله صبوری
Keywords: آلیایش، کربناته، گاز میعانی، ترشوندگی، تیتانیا
Issue Date: 1396
Abstract: در مخازن گاز میعانی وجود میعانات در ناحیه نزدیک چاه، مشکلاتی را ایجاد می کند. برای حذف یا کاهش این میعانات روش های گوناگونی وجود دارد که بیشتر آن ها در حوزه ازدیاد برداشت می باشند. در دهه اخیر تغییر ترشوندگی مخازن با استفاده از مواد شیمیایی مورد توجه خاصی قرار گرفته است. به دلیل وجود مزایای نانوذرات نسبت به مواد شیمیایی دیگر، کاربرد وسیعی در صنایع نفت و گاز و تغییر ترشوندگی پیدا کرده اند. در این پژوهش تغییر ترشوندگی مخازن گاز میعانی با استفاده از نانوذرات مورد بررسی قرار گرفته است. نانوذرات تیتانیا، کلسیم¬کربنات، سیلیکا، سیلیکای آلایش یافته و سیلیکای آلایش یافته پوشش داده شده تولید و توسط آنالیز پراش اشعه ایکس، طیف سنج مادون قرمز، توزیع اندازه ذرات و میکروسکوپ الکترونی مشخصه یابی شدند. سپس نانوسیال آن ها در سیال¬های پایه مختلف و شرایط مختلف آماده¬سازی شدند. هم چنین نانوسیال آلومینا در شرایط مختلف و در حضور پنچ نوع نمک مختلف آماده سازی و مشخصه یابی شد. به منظور بررسی تغییر ترشوندگی توسط این ناتوسیال ها، از آزمایش زاویه تماس های مختلف، آشام خودبخودی، پایداری حرارتی و زمانی، سیلاب¬زنی انجام¬شده و انرژی آزاد سطح و سطح اشغال شده توسط مایع و گاز اندازه¬گیری شدند. نتایج نشان می دهد که نانوسیال¬های تیتانیا، کلسیم¬کربنات، آلومینا و سیلیکا تنها باعث تغییر ترشوندگی سنگ مخزن از نفت و میعان-دوست به سمت آب-دوست می¬شود و تاثیری بر تغییر ترشوندگی از مایع-دوست به سمت گاز-دوست ندارند. نانوسیال سیلیکای آلایش¬یافته باعث تغییر ترشوندگی از میعان-¬دوست (صفر درجه) به خنثی (18/80 درجه) در سیستم میعان/هوا می¬شود. اما نانوسیال سیلیکای آلایش¬یافته پوشش¬ داده¬ شده باعث تغییر ترشوندگی از به¬شدت مایع-¬دوست (صفر درجه) به سمت گاز-دوست (47/146، 59/145 و 24/138درجه برای آب، نفت خام و میعانات) می شود. این نانو سیال با درصد بهینه آلایش یافته برای هر دو سنگ مخزن کربناته و ماسه سنگی مورد آزمایش قرار گرفته است. پایداری حرارتی این نانوذره بیش از 150 درجه سانتی گراد می باشد و همچنین زاویه تماس نفت تا بیش از 48 ساعت و زاویه تماس آب تا بیش از 120 دقیقه بدون تغییر می¬باشد. میزان آشام خودبخودی آب، میعانات و نفت به¬ترتیب بیش از 87، 8/86 و 7/81 درصد کاهش پیدا کرده است. هم¬چنین نتایج حاصل از سیلاب¬زنی، افزایش تولید میعانات و گاز، افزایش تراوایی نسبی میعانات، افزایش تحرک¬پذیری میعانات و تحرک¬پذیری نسبی را نشان می¬دهد. نتایج حاصل از شبیه¬ساز اکلیپس برای مخزن، نشان¬دهنده افزایش تولید میعانات و گاز، افزایش نسبت میعانات به گاز تولیدی، کاهش افت فشار و کاهش اشباع میعانات و در نتیجه کاهش تجمع میعانات در ناحیه نزدیک چاه می شود. نتایج مدل سازی نشان دهنده اثر فشار واگرایی و انرژی فیلم بر جداسازی مایع از روی سطح می باشد. هم چنین نشان می‌دهد که هرچه اندازه نانوذرات کوچکتر و یا غلظت نانوسیال بیشتر باشد فشار واگرایی و انرژی فیلم بیشتر می¬باشد.
Description: پايان‌نامه دکتری در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186474
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1789.pdf8.77 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.