جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186463
Title: تأثیرات تولید نفت و گاز بر عملکرد محیط‌زیست در چند کشور عمده‌ صادرکننده‌ی نفت و گاز
Authors: سیماگل جمالی
Keywords: تولید نفت و گاز، شاخص عملکرد‌ محیط‌زیست، منابع آبی، شیلات، کیفیت هوا، سیستم معادلات هم‌زمان مبتنی بر داده‌های تابلویی
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: افزایش استخراج نفت و گاز و نگه‌داشتن سهم هر کشور در بازار جهانی سبب وارد کردن پسماندهای کربنی و غیرکربنی زیادی به محیط ز یست شده است، که این پسماندها آسیبی جدی به منابع آب، هوا و خاک وارد کرده است. این آلودگی ها به‌طور مستقیم کیفیت آب ‌و هوا، زیست‌بوم، شیلات و به‌طور غیرمستقیم، سلامت انسان و سایر جانداران را تحت تأثیر قرار می دهند. این آلودگی ها در هر کشور با توجه به مکان استخراج، میزان استخراج نفت و گاز، شرایط و قوانین استخراج، جمعیت و ... متفاوت است. هدف: هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیرات تولید نفت و گاز بر عملکرد محیط‌ زیست در چند کشورعمده تولید و صادرکننده ی نفت و گاز، و همچنین بررسی تأثیر تولید نفت و گاز بر سه زیر شاخص، عملکرد محیط زیست( شیلات، کیفیت هوا و منابع آبی ) به‌عنوان اهداف فرعی می باشد. روش‏شناسی: جامعه موردمطالعه در این پژوهش نه کشور( ایران، روسیه، الجزایر، قطر، عمان، امارات متحده عرب، کویت، بحرین و عربستان) عمده تولید و صادرکننده ی نفت و گاز هستند که طی سال های 2014-2000 موردبررسی قرارگرفته¬اند، برآورد نتایج با روش سیستم معادلات هم‌زمان مبتنی بر داده¬های تابلویی انجام گردیده است. یافته‏ها: تأثیرات تولید نفت و گاز بر عملکرد محیط‌زیست (با روش 2sls) منفی و معنادار است، همچنین برآورد سیستم دیگر با روش 3sls نیز نشان‌دهنده‌ی تأثیر منفی تولید نفت و گاز روی منابع آب و کیفیت هواست. بااین‌حال تولید نفت و گاز بر شیلات تأثیر معنی‌داری ندارد. نتیجه‏گیری: متناسب با یافته های پژوهش، تولید نفت و گاز بر عملکرد محیط زیست کشورها تأثیر منفی و زیان بار داشته است، بنابراین فرضیه اصلی پژوهش موردپذیرش قرارگرفته است؛ همچنین تأثیرات منفی تولید نفت و گاز بر منابع آبی و کیفیت هوا تائید گردید، تأثیر تولید نفت و گاز روی منابع آبی منفی و معنادار است و تائید فرضیه را در بر دارد ولی تأثیر تولید نفت و گاز بر شیلات و کیفیت هوا معنی دار نبوده و تائید فرضیه ها را در پی نداشته است.
Description: پایان‏‌نامه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد گرایش انرژی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186463
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Economy اقتصاد

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1420.pdf5.26 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.