جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186460
Title: محاسبه جابجایی لرزه‌ای شیب‌های خاکی مسلح به روش قطعات افقی و تحلیل شبه دینامیکی
Authors: حبیبه عباسی
Keywords: جابجایی لرزه‌ای، ضریب شتاب بحرانی، شیب‌های خاکی مسلح، روش قطعات افقی، تحلیل شبه دینامیکی، شبه استاتیکی، توزیع یکنواخت و مثلثی مسلح کننده‌ها
Issue Date: 1395
Abstract: محاسبه جابجایی لرزه‌ای در شیب‌های خاکی مسلح، نقش بسیار مهمی در طراحی مناسب و بهینه این سازه‌ها در مناطق لرزه‌خیز ایفا می‌کند. تحلیل شبه استاتیکی، روشی تقریبی و محافظه کارانه است. جهت طرحی اقتصادی و نزدیک به واقعیت، می‌توان از روش شبه دینامیکی بهره برد که برخلاف روش شبه استاتیکی، زمان و اختلاف فاز ناشی از امواج P و S منتشر شده در خاک نیز درنظر گرفته می‌شوند. در این پایان نامه ضریب شتاب بحرانی (ky) شیب‌های خاکی مسلح با استفاده از دو روش شبه دینامیکی سنتی و اصلاح شده، محاسبه شده و با ضریب شتاب بحرانی به‌دست آمده از روش معمول شبه استاتیکی مقایسه شده است. تحلیل‌ها با استفاده از روش قطعات افقی با اعمال تعادل نیروهای افقی، عمودی و لنگر انجام گرفته است. بدین منظور برنامه‌ای نوشته شده است که قادر است ضریب شتاب بحرانی را برای هر سه تحلیل؛ شبه استاتیکی (Pseudo-Static,PS)، شبه دینامیکی سنتی (General Pseudo-Dynamic,GPD) و شبه دینامیکی اصلاح شده(Modified Pseudo-Dynamic,MPD) برای توزیع یکنواخت و مثلثی مسلح کننده‌ها، محاسبه نماید. در ادامه این تحقیق، با استفاده از تئوری بلوک لغزش نیومارک و قراردادن شتاب تسلیم در شتاب نگاشت و دوبار انتگرال‌گیری مقدار تغییرمکان دائمی محاسبه می‌شود و در نهایت، نتایج به‌دست آمده از روش پیشنهادی با دیگر روش‌ها مقایسه می‌گردد. همچنین، نمودارها و جدول‌هایی برای استفاده‌های کاربردی ارائه شده است. نتایج به‌طور کلی نشان می‌دهند که ضریب شتاب بحرانی به دست آمده از روش شبه دینامیکی مقدار کمتری نسبت به شبه استاتیکی دارد و درنتیجه مقدار جابجایی دائمی شیب حاصل از روش تحلیلی شبه دینامیکی، نسبت به تحلیل شبه استاتیکی بیشتر خواهد بود که این مقدار، برای رکوردهای زلزله‌های مورد استفاده در این پژوهش، مقدار متفاوتی را به‌دست می‌دهد. نتایج حاصل از روش‌های تحلیلی PS,GPD و سایر محققین، مطابقت نزدیکی با یکدیگر دارند. در صورتی‌که تحلیل MPD تفاوت چشمگیری در مقدار جابجایی حاصله با دیگر تحلیل‌ها دارد که این، می‌تواند بیانگر این باشد که روش‌های PS,GPD ممکن است در تمام موارد محافظه کارانه نباشند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186460
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1419.pdf2.63 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.