جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186450
Title: بررسی اثر تیمارهای کلریدکلسیم، پوتریسین، 1-متیل‌سیکلوپروپان و چیتوسان بر عمر انباری، کیفیت میوه و کنترل پوسیدگی قارچی پس از برداشت انار(.( Punica granatum L
Authors: فریبا قربانی‌زاده
Keywords: تیمارهای کلرید کلسیم، پوتریسین، 1-متیل‌سیکلوپروپان، چیتوسان، پوسیدگی قارچی، برداشت انار
Issue Date: 1395
Abstract: هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر تیمارهای کلریدکلسیم، پوتریسین، 1-متیل¬سیکلوپروپان و چیتوسان بر عمر انباری، کیفیت میوه و کنترل پوسیدگی قارچی پس از برداشت میوه انار بود. این تحقیق در سال 94 در دو بخش آزمایشگاهی، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با 52 تیمار و سه تکرار به اجرا درآمد. بخش اول شامل غوطه¬وری میوه¬ها در محلول¬های کلریدکلسیم با سه غلظت 0، 1 و 2 درصد، پوتریسین با چهار غلظت 0، 1، 2 و 3 میلی¬مول در لیتر،1-متیل-سیکلوپروپان با سه غلظت 0، 1 و 2 میکرولیتر بر لیتر و چیتوسان با سه غلظت 0، 5/0 و 1 درصد، هر کدام به مدت چهار دقیقه بود. پس از اعمال تیمارهای شیمیایی میوه ها به مدت 120 روز در دمای چهار درجه سانتی¬گراد و رطوبت نسبی5±75 درصد انبار شدند. صفات مورد بررسی در این قسمت شامل درصد کاهش وزن، درصد میوه¬های آلوده، درصد آب میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، موادجامد محلول، pH آب میوه، ویتامین ث، آنتوسیانین و کاروتنوئید بود که به فاصله 30 روز یکبار اندازه¬گیری شدند. بخش دوم تحقیق پس از پایان مرحله انبارداری انجام شد و شامل کشت قطعاتی از میوه آلوده بر محیط کشت سیب‌زمینی دکستروزآگار( PDA)، خالص‌سازی و تشخیص جنس قارچ جداسازی شده از اکثر میوه¬های آلوده بود. پس از تیمار میوه‌ها (انجام تیمار مشابه قسمت اول)، به منظور اندازه‌گیری میزان جلوگیری از پیشرفت پوسیدگی قارچی توسط تیمارهای مذکور در قسمت اول، مایه‌زنی میوه¬ها با قارچ صورت گرفت. صفت مورد اندازه‌گیری در این بخش میزان پوسیدگی بود که به صورت هفتگی و به مدت 5 هفته اندازه¬گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که فواصل انبارداری و تیمارهای شیمیایی اثرات معنی¬داری در حفظ پارامترهای کیفی و کنترل پوسیدگی قارچی میوه انار درسردخانه داشتند. به¬طوری¬که کاهش معنی¬داری در محتوای اسیدآسکوربیک، اسید کل و مواد جامد محلول مشاهده شد در حالی¬که افزایش معنی¬داری در شاخص پوسیدگی، pH و درصد کاهش وزن در طول ذخیره¬سازی در انبار سرد مشاهده شد. همچنین، نتایج حاکی از این بود که کمترین درصد کاهش وزن و میوه های آلوده و نیز بیشترین درصد آب میوه و آنتوسیانین مربوط به تیمار کلریدکلسیم 2 درصد بود که با سایر تیمارها تفاوت معنی‌داری داشت. بیشترین میزان اسیدیته و کاروتنوئید و کمترین میزان مواد جامد محلول و pH آب میوه مربوط به تیمار پوتریسین 3 میلی مول در لیتر بود که با سایر تیمارها تفاوت معنی‌داری داشت. بیشترین میزان ویتامین ث مربوط به تیمار چیتوسان 1 درصد بود که با سایر تیمار‌ها تفاوت معنی‌داری نشان داد. تیمار1-متیل‌سیکلوپروپان 2 میکرولیتر بر لیتر نسبت به سایر تیمارها بیشترین تأثیر را در کنترل پوسیدگی قارچی داشت.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186450
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1402.pdf3.38 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.