جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186448
Title: بررسی تاثیر هم‌زیستی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه‌ی گوجه-فرنگی(Lycopersicum esculentum) تحت کشت خاکی و بدون خاک
Authors: رعنا محمدی
Keywords: قارچ میکوریز، کشت بدون خاک، گوجه‌فرنگی
Issue Date: 1395
Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تیمار قارچ¬های میکوریز بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه¬ی گوجه¬فرنگی تحت کشت خاکی و بدون خاک اجرا گردید. این تحقیق در سال 94 به¬ صورت گلخانه¬ای با گوجه¬فرنگی رقم پینوکیو، در قالب آزمایش اسپلیت پلات برپایه طرح بلوک¬های کامل تصادفی با 4 تکرار و 15 تیمار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل 5 نوع بستر کشت به عنوان عامل اصلی شامل خاک(شاهد)، کوکوپیت، ضایعات درخت نخل خرما(پالم پیت)، نسبت 1:1 خاک و کوکوپیت و نسبت 1:1 خاک و ضایعات درخت نخل خرما و 2 گونه قارچ میکوریز( Glomus mosseae و Glomus intraradices) و بدون قارچ(شاهد) بودند. پس از آماده¬سازی بسترهای کشت، مقدار 50 گرم از ترکیب حاوی اسپورهای قارچ¬های مورد نظر به گلدان¬ها اضافه گردید و سپس بذرها کشت شدند. در طول دوره¬ی رشد گیاه، برخی صفات از جمله ارتفاع گیاه، تعداد برگ، کلروفیل برگ، قطر ساقه، تعداد خوشه گل و تعداد گل اندازه¬گیری شدند. میوه¬ها پس از رسیدن کامل، طی چند مرحله برداشت و تعداد و وزن آن ها یادداشت گردید. حجم میوه ، مواد جامد محلول، اسیدیته، ویتامین¬ث، سفتی و اسید قابل تیتراسیون از جمله صفاتی بودند که در آزمایشگاه اندازه¬گیری شدند. تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان داد که اثر اصلی قارچ میکوریز و محیط کشت و همچنین برهمکنش بین آن‍ها بر صفات مورد بررسی معنی‍دار بوده است. نتایج آزمایش نشان داد که هم‍‌ زیستی قارچ‍ های به‌کار برده شده در تمام محیط کشت‍ها باعث افزایش معنی‌دار تمام صفات اندازه گیری شده گردیدند، اما بهترین نتیجه در اثر برهمکنش محیط کشت کوکوپیت و قارچ میکوریز G.mosseae حاصل گردید و نسبت به بقیه ی تیمارها اختلاف معنی داری نشان دادند. این در-حالی است که کم ترین میزان صفات مورد بررسی در محیط کشت خاک عاری از قارچ میکوریز(شاهد) به دست آمد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186448
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1401.pdf2.53 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.