جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186441
Title: تأثیر آموزش بهزیستی برافزایش بهزیستی، سرزندگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول
Authors: علی بهزادی‌پور
Keywords: بهزیستی، سرزندگی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی
Issue Date: 1395
Abstract: بهزیستی یک اصطلاح کلی مربوط به سلامت و رشد اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان است. بهزیستی مفهومی چند بعدی است که خوش‌بینی، خودکنترلی، شادکامی، حس علاقمندی و شکست‌ناپذیری را در بر می‌گیرد. در واقع این مفهوم به عنوان محافظی برای رضایت از زندگی، عواطف مثبت و نداشتن عواطف منفی در نظر گرفته می‌شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش بهزیستی برافزایش بهزیستی، سرزندگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول بود. مطالعه حاضر در قالب یک طرح نیمه آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بر روی دانش آموزان دوره متوسطه اول بخش چاروسا اجرا گردید. شرکت¬کنندگان در گروه آزمایش در یک دوره 10 جلسه¬ای آموزش بهزیستی شرکت کردند. جامعه¬ی پژوهش شامل تمام دانش‌آموزان دختر پایه سوم دوره متوسطه اول در سال تحصیلی 1394-1395 در بخش چاروسا بودند که از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 50 نفر (25 نفر گروه آزمایش، 25 نفر گروه گواه) انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (1391) و پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989) بوده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش بهزیستی به صورت معناداری بهزیستی و ابعاد آن را (استقلال، تسلط به محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود) افزایش داد. همچنین آموزش بهزیستی موجب ارتقای سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان گروه آزمایشی گردید، اما مداخله تحقیق تأثیری در بهبود پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نداشت؛ بنابراین با توجه به نتایج آموزش بهزیستی می‌تواند جهت بهبود ویژگی‌های روان‌شناختی و در نتیجه بالا بردن سلامت روان و بهزیستی دانش آموزان موثّر واقع شود. نتایج این تحقیق تلویحات مهمی درزمینه آموزش بهزیستی در بهبود ویژگی‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان داشت.
Description: پایان‏‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش تربیتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186441
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1393.pdf3.23 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.