جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186431
Title: بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری تحول‌گرا با عدالت سازمانی درک شده از دیدگاه کارکنان اداره كل بازرگاني استان بوشهر
Authors: رسول زارعی
Keywords: هوش عاطفی، سبک رهبری تحول‌گرا، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی، عدالت مراوده‌ای
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: امروزه عدالت سازماني بیش‌ازپیش موردتوجه مديريت منابع انساني قرارگرفته است، زيرا موفقيت هر سازماني بخصوص سازمان‌های خدماتي، وابسته به نحوهی تعامل كاركنان با مشتريان و مراجعه‌كنندگان است. ضرورت و اهميت عدالت سازماني، به دليل نقش حائز اهميت كاركنان در ارائه خدمات به مشتريان و جلب رضايت آن‌ها درزمینه مسائل پرسنلي، بيشتر مدنظر قرار مي‎گيرد، زيرا رفتار عادلانه سازمان با كاركنان، منجر به تعامل و برخورد مناسب كاركنان سازمان با مشتريان و مراجعه‌كنندگان شده و درنهایت موجب افزايش وفاداري و رضايت آن‌ها مي‎گردد كه در بلندمدت ضامن بقاي سازمان است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری تحول‌گرا بر عدالت سازمانی درک شده از دیدگاه کارکنان اداره كل بازرگاني استان بوشهر بوده است. روش‏شناسی: جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل 152 نفر از کارکنان اداره كل بازرگاني استان بوشهر بوده است. از این میان، 109 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد با ضریب پایایی 82/0 جهت ارزیابی متغیرها استفاده شده است. یافته‏ها: یافته‌ها بر اساس تحلیل عاملی معادلات ساختاری، تحلیل واریانس و آزمون t به روش Amos و spss، نشان داد که هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری تحول¬گرا بر عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و عدالت مراوده‌ای در بین کارکنان اداره كل بازرگاني استان بوشهر تأثیر معنی¬داری دارد. نتیجه‏گیری: مدل ارائه شده در پژوهش حاضر بیانگر تأثیر هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری تحول‌گرا بر عدالت سازمانی درک شده از دیدگاه کارکنان اداره كل بازرگاني استان بوشهر می¬باشد.
Description: پایان‏‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186431
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1381.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.