جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186430
Title: بررسی تأثیر قابلیت‌های یادگیری سازمانی بر میزان مقاومت به تغییر کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر بوشهر
Authors: کسری اژدری
Keywords: قابلیت‌های یادگیری سازمانی، مقاومت به تغییر، دستگاه‌های اجرایی، بوشهر
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: دستگاه‌های اجرایی دولت به‌عنوان عوامل مهم و بازوهای اجرایی دولت در امور حاکمیتی و اجرایی، جايگاه ويژه و تأثير مهمي در اقتصاد و نظام اداری کشور دارد. با توجه به پتانسیل‌های مثبت و مناسب در جهت توسعه دستگاه‌های اجرایی و با توجه به افزايش پيچيدگي و سرعت تغييرات محيطي و عدم اطمينان شديد نسبت به عوامل محيطي و جهانی‌شدن اقتصاد به نظر می‌آید که تنها راه پيش رو براي سازمان‌ها تغيير و تطبيق با اين محيط است و يادگيري سازماني فرايندي است که می‌تواند سازمان را در تطبيق با اين محيط و کسب مزيت رقابتي ياري دهد. هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر قابلیت‌های یادگیری سازمانی بر میزان مقاومت به تغییر کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر بوشهر بوده می‌باشد. روش‏شناسی: جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل 6000 نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر بوشهر بوده است. از این میان، 375 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده به‌عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. در این تحقیق از پرسشنامه‌های استاندارد قابلیت‌های یادگیری سازمانی و مقاومت به تغییر با ضریب پایایی به ترتیب 84/0 و 78/0 جهت ارزیابی متغیرها استفاده شده است. یافته‏ها: یافته‌ها بر اساس آزمون t و تحليل رگرسیون به روش spss، نشان داد که مؤلفه‌های قابلیت‌های یادگیری سازمانی (تعهد مديريت، قابلیت‌های فردي، ديدگاه سيستمي، کار تيمي، مديريت دانش، مدل‌های ذهني مشترک و فرهنگ يادگيري) بر میزان مقاومت به تغییر کارکنان تأثیر معنی‌داری دارد. نتیجه‏گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که میزان مقاومت به تغییر در کارکنان، توسط مؤلفه¬های قابلیت¬های یادگیری قابل پیش¬بینی است.
Description: پایان‌‏نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186430
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1380.pdf3.59 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.