جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186406
Title: توسعه‌ی مدل ترمودینامیکی پنگ- رابینسون+ بورن+ MSA به منظور پیش‌بینی شرایط تشکیل هیدرات در حضور 2CO
Authors: سمیرا مردانه
Keywords: گرمایش زمین، مدل‌های، ترمودینامیکی ، هیدارت گازی
Issue Date: 1392
Abstract: تشکیل هیدرات‌های گازی در صنایع پتروشیمی، نفت، گاز و منابع هیدرات‌های گازی اهمیت قابل‌توجهی دارد. الکترولیت‌ها به عنوان یک بازدارنده در فرایند تشکیل هیدرات مطرح هستند و یک ترکیب مهم در منابع هیدرات‌های گازی (مثل دریای عمان و دریای خزر) و سازندهای آبده نمکی محسوب می‌شوند. مدل‌های ترمودینامیکی به‌عنوان یک ابزار قوی برای بررسی رفتار ترمودینامیکی این سیستم‌ها مطرح هستند. در این پایان‌نامه از یک مدل ترمودینامیکی شامل معادله حالت پنگ- رابینسون، معادله بورن و MSA برای این منظور استفاده شد. این معادله حالت الکترولیتی بر اساس انرژی آزاد هلمهولتز است که در آن ترم پنگ- رابینسون برای درنظرگرفتن برهم‌کنش‌های ذرات بدون بار، ترم بورن برای توصیف انرژی باردارکردن یون‌ها و ترم MSA برای توصیف برهم‌کنش‌های الکتروستاتیک بین یون‌ها استفاده می‌شود. در ابتدا خواص سیستم‌های الکترولیتی (چگالی، ضریب فعالیت و ...) محاسبه شد. این نتایج سازگاری خوبی با داده‌های موجود داشتند، اما با افزایش غلظت نمک از دقت محاسبات کاسته شد. سپس حلالیت 2CO در محلول‌های الکترولیت محاسبه شد. در این محاسبات با افزایش غلظت، خطای محاسبات به‌تدریج افزایش یافت. حلالیت این گاز در سازندهای آبده نمکی نیز پیش‌بینی شده است. فشار تشکیل هیدرات 2CO و 4CH در حضور الکترولیت‌ها نیز بررسی شد. این محاسبات در دو حالت متفاوت صورت گرفت، در حالت اول پارامتر برهم‌کنش دوتایی آب- گاز و در حالت دوم پارامتر برهم‌کنش دوتایی گاز- نمک بر اساس داده‌های هیدرات گازی بهینه شدند. این نتایج با یکدیگر و با نتایج سایر مدل‌ها مقایسه شدند. نتایج حاصل از این پیش‌بینی‌ها سازگاری خوبی با داده‌های موجود داشتند. در نهایت نیز فرایند تشکیل هیدرات‌های گازی در دریای عمان و دریای خزر بررسی و نمودار تعادلی آنها ارائه شد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186406
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ782.pdf4.92 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.