جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186396
Title: همه‌گیرشناسی سردردهای میگرنی و اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه‌ی فوردایس در کاهش علائم میگرن و افزایش شادکامی در دانشجویان دختر
Authors: زهره عباسی
Keywords: آموزش شادکامی فوردایس، سردرد میگرن، همه گیر شناسی
Issue Date: 1392
Abstract: سردردهای میگرنی از جمله شایعترین مشکلاتی هستند که پیامدهای روانشناختی، تحصیلی و شغلی زیادی به دنبال دارند. هدف این پژوهش تعیین میزان همه گیر شناسی سردردهای میگرنی در دانشجویان دختر و اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس در کاهش علائم میگرن و افزایش شادکامی در آنان است. بدین منظور تعداد ۲۳۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه خلیج فارس بوشهر که در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ مشغول به تحصیل بودند، با استفاده از روش نمونه - گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد ۳۰ نفر به شیوه ی در دسترس در طرح نیمه آزمایشی (۱۵ نفر گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه کنترل) شرکت کردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه ی میگرن اهواز (نجاریان، ۱۳۷۶) و پرسشنامهی شادکامی آرگیل و لو (۱۹۹۰) بود. برای گروه آزمایش، ۸ جلسه ی ۶۰ دقیقهای آموزش شادکامی برگزار گردید و بر روی گروه کنترل هیچ آموزشی اعمال نشد. پس از اتمام جلسات آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که پس از آموزش شادکامی، گروه آزمایش در عامل رضایت از زندگی افزایش معناداری داشته و آموزش شادکامی باعث کاهش علائم میگرن در دانشجویان دختر شده است. لذا نتیجه گیری شد که آموزش شادکامی به شیوهی شناختی رفتاری بر کاهش سردرد میگرن مؤثر بوده است و باعث افزایش رضایت از زندگی شرکت کننده ها شده است. به نظر می رسد که در جریان درمان بیماران مبتلا به میگرن، آموزش شادکامی به شیوه ی فوردایس می تواند به عنوان یک روش مکمل با درمان دارویی مورد استفاده قرار گیرد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186396
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ750.pdf2.19 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.