جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18584
Title: بررسی تأثیر هوش عاطفی و رهبری تحول گرا بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
Authors: فرهاد آميان
Keywords: هوش عاطفی، رهبری تحول گرا، تعهد سازمانی
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: تعهد سازمانی به عنوان یک مفهوم اساسی و قدیمی مدیریتی و یکی از پایه های اصلی به ثمر نشستن تلاش های یک جمع، درآمیخته با سایر مفاهیم سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد.این در هم آمیختگی مفاهیم موجب شده است که برای بررسی یک مفهوم، اساسی ترین مفاهیم پیرامونی آن مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، هوش عاطفی و رهبری تحول گرا از نزدیک ترین مفاهیم وابسته به تعهد سازمانی قلمداد می شود. هدف: هدف از انجام این پژوهش،بررسی تأثیر هوش عاطفی و رهبری تحول گرا بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بوده است. روش شناسی: جامعه ی آماری این پژوهش شامل 646 نفر از کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بوده است.از این میان، 230 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. در این تحقیق از سه پرسشنامه هوش عاطفی، سبک رهبری و تعهد سازمانی با ضریب پایایی به ترتیب 0/86، 0/84 و0/81 جهت ارزیابی متغیر ها استفاده شده است. یافته ها: یافته ها براساس روش معادلات ساختاری، آزمونt و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار های Amos و spss، نشان داد که بین هوش عاطفی وتعهد سازمانی و همچنین بین سبک رهبری تحول گرا و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: مدل ارائه شده در پژوهش حاضر بیانگر تأثیر هوش عاطفی و سبک رهبری تحول گرا بر تعهد سازمانی توسط کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر می باشد .
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18584
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1213.pdfپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی 1.53 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.