Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18581
Title: ارئه مدلی جهت بررسی موانع اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در صنایع
Authors: نجمه مظفری
Keywords: مدیریت کیفیت فراگیر(جامع)،عوامل بحرانی موفقیت،شهرک صنعتی بوشهر
Issue Date: 1394
Abstract: امروزه کیفیت به عنوان یکی از مهمترین ملاک های رقابتی برای افزایش عملکرد فعالیت های اقتصادی در بازار جهانی شناخته می شود. در این میان مدیریت کیفیت فراگیر یک سیستم مدیریتی منظم در صنایع می باشد که بر روی کیفیت خدمات و محصولات تمرکز می کند. هدف از این پژوهش ارائه یک مدل مناسب جهت بررسی موانع اجرای موفقیت آمیز مدیریت کیفیت فراگیر می باشد که این مدل به مدیران شرکت ها کمک می کند تا با برنامه ریزی درست و حمایت بیشتر ،موانع موجود را حذف کنند و از ثمره مدیریت کیفیت فراگیر بهره مند شوند.روش اجرای این پژوهش ،توصیفی –پیمایشی است.نخست بر اساس مرور گسترده و دقیق ادبیات نظری ،موانع اجرای مدیریت کیفیت فراگیر مورد بررسی قرار گرفته توسط محققین،شناسایی شد .بر اساس چارچوب نظری مدنظر ،مدل اولیه ساخته شد و با بهره گیری از نظر کارشناسان ،ابزار اندازه گیری (پرسشنامه )طراحی گردید و داده ها از این طریق از جامعه آماری (مدیران و کارشناسان شرکت های شهرک صنعتی بوشهر)هدف گرداوری شد.با توجه به داده ای بدست امده ،مدل مفهومی اولیه به روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart PLSمورد آزمون قرار گرفت و نتایج بدست آمده تحلیل و تفسیر شد. یافته ها براساس داده های گرداوری شده و بر اساس تحلیل های صورت گرفته ،4مانع اصلی زیر ساختار ،فرهنگی و کارکنان ،سازمانی و مدیریتی به همراه 17گویه(شاخص)اجزای اصلی مدل را تشکیل دادند که مانع زیر ساختار ،مدیریتی،سازمانی و فرهنگی و کارکنان به ترتیب تاثیرگذارترین موانع هستند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18581
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1172.pdfپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی1.87 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.