جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18573
Title: ارائه راهبرد بهينه برای کنترل کيفيت داده های PVT، مشخصه سازی سيال و تنظيم معادلات حالت برای سيالات گاز ميعانی
Authors: سيده فاطمه موسوی
Keywords: گاز ميعانی، آزمون فرض آماری، جزء برش جمعی، برازش، تنظيم معادلات حالت
Issue Date: 1394
Abstract: مديريت صحيح مخازن نيازمند دانش دقيقی از مشخصه های مخزن است که با داشتن نمونه های معتبر از سيال مخزن محقق می‌شود. بنابراين اطمينان از کيفيت نمونه‌های تهيه شده، از اهميت خاصی برخوردار است. در اين پايان نامه به بررسی مراحل مختلف کنترل کيفيت نمونه های تهيه شده از سيال گاز ميعانی و توسعه اين مراحل پرداخته می شود. اولين مرحله از کنترل کيفيت نمونه ها، اطمينان از شرايط آماده بودن چاه پيش از نمونه گيری است. در اينجا با استفاده از آزمون های فرض آماری، بازه ای قابل اطمينان براي تغييرات عوامل مؤثر در پايداری شرايط چاه تعيين می گردد. پس از اين مرحله، به منظور تشخيص تعادلی بودن نمونه های گاز و مايع، نمودار استندينگ به کار گرفته می شود. اختلاف قابل توجهی بين نتايج محاسبه شده و مقادير اندازه گيری شده به خصوص برای جزء برش جمعی ديده می شود. از اين رو با استفاده از داده های چندين چاه گاز ميعانی اين نمودار بهينه می شود و خطای حاصل از محاسبات آن کاهش می يابد.پس از عبور نمونه ها از اين دو مرحله و اطمينان از کيفيت آن ها، سيال مخزن با روش ترکيب مجدد تهيه می شود. سپس آزمايش های PVT روی آن پياده می گردد. آزمايش CVDيکی از مهم ترين آزمايش هایPVT است که بر روی سيال گاز ميعانی انجام می گيرد. وجود خطا در اين آزمايش با استفاده از موازنه مواد و رسيدن به ميعاناتی با ترکيب منفی مشخص می شود. براي تصحيح اين آزمايش دو روش بکار گرفته می شود. يکی نسبت دادن ضريب هايی به منظور تصحيح ترکيب گاز خروجی است و ديگری اعمال سناريوهای مختلف برازش بر روي نمونه ها است که اين روش نيز خود موجب تصحيح ترکيب گازهای خروجی اندازه گيری شده می شود. نتايج حاصل از هر دو روش موجب کاهش و يا رفع ترکيب منفی ميعانات می شود. در نهايت تنظيم معادلات حالت با استفاده از اعمال برازش بر روی جرم مولکولی جزء برش جمعی موجب بهبود پيش بينی پارامترهای سطحی نظير چگالی نفت می گردد.
Description: پايان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18573
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1181.pdfپايان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت22.23 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.