جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18572
Title: بررسی تأثیر استقرار مدیریت دانش بر کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط بانک انصار استان بوشهر
Authors: معصومه عاشوری
Keywords: مدیریت دانش، کیفیت خدمات ارائه‌شده، بانک انصار
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: پژوهش حاضر در زمینه تأثیر استقرار مدیریت دانش بر کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط بانک انصار بوشهر می‌باشد. هدف: بررسی تأثیر استقرار مدیریت دانش بر کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط بانک انصار استان بوشهرمی‌باشد. روش ‏شناسی:این پژوهش به لحاظ هدف، در قالب پژوهش های کاربردی، به لحاظ شیوه‌ی اجرای پژوهش، در زمره ی پژوهش های پیمایشی- تحلیلی و برحسب افق زمانی از نوع مقطعی است؛ و از نظر مکانی، محدود به بانک انصار بوشهر می‌باشد. ابتدا باروش کتابخانه‌ای به مروری بر پژوهش های پیشین پرداخته و مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. سپس شاخص های تأثیرگذارمدل شناسایی ودر قالب یک پرسش‌نامه تدوین شد ودر اختیار نمونه آماری قرار گرفت. یافته ‏ها:یافته های پژوهش در رابطه با ویژگی‌هایجمعیت‌شناسی نمونه آماری نشان می دهدکه ازمیان 150 نفر نمونه آماری 110 نفر به پرسش نامه ها پاسخ دادند.از این 110 نفر،6/3 درصد را زنان و 4/96 درصد را مردان تشکیل داده اند؛ گروه سنی 9/10 درصد از افراد کمتر از 30 سال، 7/62 درصد بین 30 تا 40 سالو 4/26 درصد بالای 40 سال سن داشتند. سابقه ی فعالیت 8/21 درصد از افراد کمتر از 10 سال، 60 درصد بین 11 تا 20 سال، 2/18 درصد بیشتر از 20 سالسابقه ی خدمت داشته اندو ازنظر سطح تحصیلات 7/22 درصد پاسخ دهندگان دارای مدرک دیپلم و فوق‌دیپلم، 2/58 درصد لیسانس و 1/19 درصد فوق‌لیسانس و دکترا قرار داشتند. نتیجه‏ گیری: بر اساس یافته‏ ها و نیز پرسش (فرضیه) پژوهش، استقرار مدیریت دانش وهمچنین شاخصه های آن تأثیر مثبت ومعنا داری بر کیفیت خدمات بانک انصار بوشهر دارد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی;T1168
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18572
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1168.pdfپایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی2.43 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.