جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18540
Title: استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام کلزا
Authors: الهه میرزائی دلبری
Keywords: نشانگر مولکولی ISSR ، تنوع ژنتیکی، ارقام کلزا
Issue Date: 1394
Abstract: به منظور مطالعه و ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین 20 رقم کلزا، از 9 آغازگر ISSR استفاده گردید. از بین این آغازگرها، 8آغازگر ISSR بیشترین چند شکلی را ایجاد نمودند. 9 آغازگر ISSR در مجموع 99 باند تولید کردند که 79 تای آن چند شکلی نشان دادند. در این مطالعه متوسط تعداد باند به ازای هر آغازگر و برای هر رقم، به ترتیب، 11و 95/4 بود. تعداد باند چند شکل از 0تا 14 باند متغیر بود. متوسط تعداد باند چند شکل به ازای هر آغازگر و هر رقم، به ترتیب، 77/8 و 95/3 عدد برآورد شد. بیشترین محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) مربوط به آغازگر MM6 (78/0) بود. همچنین آغازگرHb10 بیشترین مقدار شاخص نشانگر(MI) (47/10) را به خود اختصاص داد. نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشه ای با نرم افزار NTSYS به روش UPGMA و ضریب تشابه تطابق ساده رسم و رقم ها در شش گروه قرار گرفتند. همچنین نمودار دو بعدی با استفاده از روش تجزیه به مختصات اصلی (PCoA) ترسیم و نتایج حاصل از گروه بندی آن با روش تجزیه خوشه ای مقایسه شد. گروه بندی دو روش تطابق زیادی با یکدیگر داشتند. تطابق بین دندوگرام و نمودار تجزیه به مختصات اصلی در این تحقیق حاکی از وجود تنوع در ژرم پلاسمی مورد مطالعه بود. بیشترین تشابه ژنتیکی بین دو رقم Elite و Rinbow مشاهده شد. همچنین دو رقم بهاره Hysyn 110 و Delgan از نظر ژنتیکی فاصله زیادی با هم داشتند. از این ارقام می توان در برنامه های اصلاحی به عنوان والدین تلاقی با هنروزیس بالا استفاده کرد. تنوع ژنتیکی از الگوی جغرافیایی تبعیت نمی کرد. تولید تعداد باند زیاد(99) و میزان چند شکلی بالا(میانگین 79 درصد) در رقم های مورد مطالعه نشان دهنده کارایی بالای نشانگرISSR جهت گروه بندی ارقام مختلف کلزا بود. در این تحقیق آغازگرهای HB10,MM6,HB14 دارای بیشترین محتوای اطلاعات چند شکلی و شاخص نشانگر بودند و علاوه بر آن چند شکلی بسیار بالایی(100 درصد) نشان دادند. بنابراین به عنوان آغازگرهای مفید و کارآمد در این پژوهش معرفی شدند. نتایج این تحقیق حاکی از قابل اطمینان بودن نشانگر ISSR برای آشکار سازی سطح بالایی از چند شکلی در بین رقم های کلزا بود. به منظور بررسی بیشتر در مورد تنوع ژنتیکی بین ارقام کلزا، پیشنهاد گردید تا در برنامه های آتی از رقم های متنوع و نیز اطلاعات مورفولوژیک استفاده گردد.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18540
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections: Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.