جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18523
Title: ارزیابی پارامترهای دینامیکی خاک ها با استفاده از روش Genetic Expression Programming
Authors: محمد مهر امیری
Keywords: پارامترهای دینامیکی، خاک ها، روش Genetic Expression Programming
Issue Date: 1394
Abstract: از مهم ترین خواص دینامیکی خاک ها مدول برشی نرمال شده و نسبت میرایی می باشد که با استفاده این پارامترها می توان در حل مسائلی مانند ارزیابی لرزه ای پاسخ سایت، تحلیل دینامیکی و اندرکنش سازه- خاک استفاده کرد. ارزیابی صحیح و درست این پارامترها به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر و طراحی ایمن تر الزامی است. در این مطالعه چند مدل برای ارزیابی پارامترهای دینامیکی یعنی مدول برشی نرمال شده و نسبت میرایی خاک های ماسه ای و رسی با استفاده از برنامه ریزی بیان ژنی (GEP) پیشنهاد شده است. همچنین برای خاک های ماسه ای و رسی پارامتر مجهول مدل غیر خطی یک بعدی هایپر بولیک یا هاردین درنویش(HD) یعنی کرنش برشی مبنا نیز با استفاده از GEP مدل شد. برای مدل سازی پارامترهای مجهول دو مدل غیر خطی یک بعدی دیگر، یعنی مدل های رمبرگ- اسگود و هایپر بولیک اصلاح شده، با استفاده از برازش غیر خطی که در متلب(MATLAB) به نمونه های ماسه ای و رسی روی این دو رابطه انجام گردید، پارامترهای مجهول این دو مدل به دست آمدند. در ابتدا سعی گردید که مشابه مدل هایپربولیک، با استفاده از برنامه ریزی بیان ژنی، فرمول هایی برای تخمین پارامترهای مجهول این مدل ها به صورت تایعی از سایر پارامترهای خاک( تخلخل، نسبت بیش تحکیمی، شاخص پلاستیسته و ...) به دست آید. اما پراکندگی شدید نتایج و خطای بالا خروجی های به دست آمده از برنامه ریزی بیان ژنی نشان دادند که تخمین پارامترهای این مدل ها با روش بیان ژنی دقت مناسبی نخواهند داشت بنابراین برای تخمین پارامترهای مجهول این دو مدل، دو روش استفاده گردید:1- انجام رگرسیون به تمام داده ها 2- میانگین گیری از نتایج رگرسیون داده ها. داده های مورد استفاده در این مدل سازی ها از نتایج آزمایشگاهی معتبر محققان قبلی می باشد. پارامترهایی که به عنوان ورودی مدل ها به نرم افزار معرفی شد، برای خاک های ماسه ای شامل درصد کرنش برشی، فشار همه جانبه موثر میانگین و تخلخل و پارامترهای ورودی ها برای خاک های رسی شامل درصد کرنش برشی، فشار همه جانبه موثر میانگین، شاخص خمیری و نسبت بیش تحکیمی می باشد. به منظور بررسی صحت و عملکرد مدل پیشنهادی در تخمین پارامترهای دینامیکی خاک ها، این مدل ها با شاخص های آماری MSE و RMSE وR2 ارزیابی شدند. همچنین اختلاف نسبی مقادیری که توسط مدل ها پیش بینی شده با مقادیر اندازه گیری شده توسط آزمایشگاه، محاسبه شد که حاکی از دقت بالای مدل ها داشت. در انتها خروجی مدل ها با روابط و یا مقادیر پیشنهادی چندین محقق مقایسه شد که نتایج این بررسی ها نشان داد که مدل های پیشنهادی قادر هستند با دقت بالاتر و خطای کمتری پارامترهای دینامیکی خاک های رسی و ماسه را تخمین بزنند.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18523
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections: Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1039.pdfپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران 3.07 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.