Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18445
Title: آسیب شناسی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در پالایشگاه شهر آبادان
Authors: اسماعیل احمدی
Keywords: آسیب‌شناسی، سیستم ارزیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد، پالایشگاه شهر آبادان
Issue Date: 1394
Abstract: هدف:هدف از انجام مطالعه حاضر آسیب شناسی سیستم ارزیابی عملکرد پالایشگاه شهر آبادان می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح می‌تواند به سازمان در جهت شکل‌دهی به روحیه اتحاد و همدلی در سازمان، ایجاد بینشی استراتژیک در سازمان، ایجاد روحیه تمایل به تغییر، افزایش بهره وری، افزایش کارایی و اثربخشی و سایرمؤلفه‌هایی که در قالب عملکرد مطرح هستند و می‌توانند به موفقیت سازمان کمک نمایند، بکار رود و از طرف دیگر نتایج تحقیق می‌تواند برای تمامی سازمان‌ها جهت پیشبرد استراتژی‌ها و دستیابی به اهداف مورد نظر مثمر ثمر باشد. روش‏ شناسی:جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه 2400 نفر کارکنان رسمی پالایشگاه شهر آبادان بوده و تعداد 450 پرسشنامه توزیع شد که از آنهادر نهایت 335 پرسشنامه تحلیل شد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش روش نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد. روش تجزیه و تحلیل بدین‌صورت است که با پخش پرسشنامه و با بررسی نرمال بودن داده‌ها با آزمون کولموگروف - اسمیرینفو سپس با آزمون تی مستقل به بررسی بین وضعیت ایده‌آل و وضعیت موجود پرداختیم. برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه از نرم افزار SPSS 20 و LISREL 8.08 استفاده شد. یافته ‏ها و نتیجه‌گیری: برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که با بررسی کل پرسشنامه مقدار پایایی پرسشنامه 82/0 بود که نشانگر پایا بودن پرسشنامه است و برای روایی سازه نیز ازشاخص‌هایKMO، مقدار ویژه و واریانس تبیین شده استفاده شد که همگی دارای مقدار مناسبی بودند. برای برازش مدل کلی نیز از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد که نشان داد مدل ما دارای برازش مناسب می‌باشد. با تحلیل وضعیت ایده‌آل و موجود متوجه شدیم که کلیه متغیرها دارای آسیب می‌باشند که بیشترین آسیب مربوط به متغیر بازخورد و کمترین آسیب مربوط به متغیر حمایت مدیر از ارزیابی عملکرد است ودر نهایت برای بهبود عملکرد پالایشگاه، پیشنهادهایی را ارائه دادیم.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18445
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1045.pdfپایان‏ نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی3.46 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.