Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18338
Title: طراحی مدلی برای تبیین عوامل موثر بر مزیت رقابتی با تاکید بر ظرفیت نوآوری استراتژیک
Authors: محمد سعید رضایی
Keywords: مزیت رقابتی،نوآوری استراتژیک ،ظرفیت نوآوری استراتژیک،قابلیت های سازمانی
Issue Date: 1393
Abstract: زمینه:بارزترین ویژگی یک مزیت رقابتی مشکل بودن تقلید از آن است و یا درواقع منحصر به فرد بودن آن است که این باعث بوجود آمدن ارزشی متفاوت با ارزش دیگران می شود.و هم چنین نو آوری استراتژیک با به وجود آوردن استراتژی های جدید و تغییرها در قوانین صنعت و از بین بردن فرضیه های سنتی و به وجود آوردن فرضیه های جدید به خلق ارزش های جدید برای مشتری می پردازد. هدف:هدف این پژوهش این است که عوامل موثر بر مزیت رقابتی با تاکید بر فرظیت نوآوری استراتژیک بررسی گردد و هم چنین با بررسی عوامل موثر بر ظرفیت نوآوری استراتژیک راه های افزایش این ظرفیت را یافت. روش شناسی:این پژوهش به صورت یک مدل ارائه شده است که پس از تحلیل داده ای گردآوری شده از 99نفر از 42 شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری فارس که به صورت پرسش نامه در بین افراد توزیع گردید با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLCداده ها تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها:قابلیت اتحاد ،قابلیت مدیریت دانش،قابلیت پویا و قابلیت فناورانه بر ظرفیت نوآوری استراتژیک تاثیر مستقیم و مثبت دارند؛و هم چنین ظرفیت نوآوری استراتژیک بر مزیت رقابتی تاثیر مستقیم و مثبت دارد و پویایی محیطی و ریسک پذیری نیز بر رابطه ی بین ظرفیت نوآوری استراتژیک و مزیت رقابتی تاثیر می گذارد. نتیجه گیری:یکی از راه های کسب مزیت رقابتی در شرکت ها تقویت ظرفیت نوآوری استراتژیک می باشد یعنی شرکت ها اگر بتوانند به صورت منظم نوآوری استراتژیک داشته باشند،می توانند به مزیت رقابتی برسند؛حال برای این که یک شرکت بتواند این قدرت را داشته باشد که بتواند نوآوری استراتژیک ایجاد کند نیازمند این است که یک سوی قابلیت های خود را تقویت کندد که برخی از قابلیت ها،قابلیت های اتحاد فناورانه ،پویا و مدیریت دانش می باشند.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18338
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T909.pdfپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی2.76 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.