Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18286
Title: روش بیزی برای نقاط تغییر چند گانه
Authors: اکرم سلیمی
Keywords: روش بیزی، نقاط تغییر چند گانه
Issue Date: 1392
Abstract: یکی از مباحث مهم در آمار، برآورد تعداد ومکان نقاط تغییر می باشد. دراین راستا، مدل بیزی دارای ویژگی های محاسباتی وآماری جالبی است که فرمول های بازگشتی صریح برای برآورد های بیزی پارامترهای تکه ای ثابت ارائه می دهد. دراین پایان نامه، یک مدل بیزی برای نقاط تغییر چندگانه در خانواده های نمایی معرفی می شود. سپس با استفاده از روش بیز تجربی، پارامتر های مدل مذکور برآورده می شود. علاوه بر این روشی برای آزمون فرضیه ی عدم وجود نقطه ی تغییر معرفی می شود. در پایان، برآورد های بیزی نقاط تغییر در کنترل کیفیت با استفاده از روش مذکور به دست می آید.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18286
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Statistics آمار

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T791.pdfپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته آمار گرایش آمار ریاضی758.99 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.