Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18283
Title: شبیه سازی تزریق گازهای اسیدی به مخازن آبده شکافدار
Authors: حمیدرضا امیری
Keywords: گازهای اسیدی، مخازن آبده شکافدار
Issue Date: 1392
Abstract: مخازن آبده شکافدار مانند دلومیت ها و سنگ آهک می تواند به عنوان گزینه ای مناسب برای ذخیره سازی CO2 به منظور دفع آن و حفظ محیط زیست باشد. برای این منظور شبیه سازی تزریق گازهای اسیدی در مخازن آبده شکافدار انجام شده است. توصیف دقیق خواص ترمودینامیکی و خواص انتقال گازهای اسیدی و آب شور در پیش بینی مقدار انحلال پذیری و محتوای آب گازهای اسیدی برای به دست آوردن تغییرات چگالی آب سازند در اثر انحلال گاز لازم است. به منظور پیش بینی پدیده همرفت در اثر گرادیان چگالی، زمان شروع جابجایی، نرخ اختلاط همرفتی و حداقل کردن ریسک های مربوط در ذخیره گاز اسیدی نیاز به یک مدل ترمودینامیکی صحیح است. در این پایان نامه در ایبتدا با استفاده از نرم افزار Winprop ترمودینامیک گازهای اسیدی و آب با دقت بالایی مدل سازی شده است. سپس شبیه سازی پدیده همرفت در اثر اختلاف چگالی در یک آبده بدون شکاف شبیه سازی شد و اندازه گام زمانی و اندازه شبکه بهینه با در نظر گرفتن محدودیت عدد پکلت و کورانت به منظور جلوگیری از ایجاد خطای عددی به دست آمد. در ادامه اثر تغییرات تراوایی و تخلخل سیستم بررسی و افزایش تخلخل به عنوان کاهنده نرخ انحلال و افزایش تراوایی به عنوان عامل موثر در تسریع شروع پدیده همرفت و افزایش نرخ اختلاط تعیین گردیده است، که می توان به عنوان یکی از پارامترهای اصلی در انتخاب سایت ذخیره سازی در نظر گرفته شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که مکان شکاف افقی و فاصله بین شکاف های عمودی موثرترین عامل ها روی زمان شروع جابجایی طبیعی می باشند. به علاوه وجود شکاف در مخازن آبده اثر قابل ملاحظه ای بر روی فرایند اختلاط دارد و در صورت ایمن بودن پوش سنگ این مخازن می تواند به عنوان گزینه ای مناسب برای انتخاب سایت ذخیره سازی در نظر گرفته شوند.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18283
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T790.pdfپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت- مخازن هیدروکربوری5.87 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.