Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18230
Title: طراحی مدلی دوبعدی در ارزیابی عملکرد واحد های کسب و کار نا همگن
Authors: ایمان زرد پور
Keywords: طراحی مدل، عملکرد واحد های کسب و کار نا همگن
Issue Date: 1392
Abstract: زمینه: این پژوهش در حوزه ارزیابی عملکرد صورت پذیرفته است. هدف: هدف این پژوهش ارائه روشی جهت ارزیابی عملکرد واحد های کسب وکار به صورت افتی (درونی) و عمودی (میان واحدها ) می باشند به گونه ای که امکان مقایسه عملکرد میان واحد های نا همگن یا به عبارت دیگر واحد هایی با ورودی ها و خروجی های متفاوت فراهم شود. برای تایید صحت روش ارائه شده، به ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف یک دانشگاه پرداخته شده است. روش شناسی : ابتدا با مطالعه ی پژوهش های صورت گرفته در مورد ارزیابی عملکرد دانشگاه ،شاخص های مناسب شناسایی وسپس این شاخص ها توسط کارمندان حوزه های مختلف دانشگاه پالایش و وزن دهی شده است. سپس داده های مربوط به شاخص های پالایش شده جمع آوری گشته و با استفاده از مدل های اولیه و ثانویه ی تحلیل پوششی داده ها به تفکیک واحد های ناکارا و کارا پرداخته شده است. در انتها مقادیر هدف جهت بهبود واحد های ناکارا تعیین گردیده است. یافته ها : در مقایسه عملکرد میان حوزه های دانشگاهی ، حوزه ی پژوهشی بهترین عملکرد و حوزه ی عمرانی ضعیف ترین عملکرد را در مقایسه با حوزه های دیگر داشته است.همچنین دانشگاه مورد بررسی تنها در یک سال کارا بوده است و بیشترین فراوانی عملکرد آن در سال های مورد بررسی مربوط به کارایی 60% تا 70 % می باشد. نتیجه گیری : هر چند که روش ارائه شده توسط این پژوهش در یک دانشگاه مورد استفاده قرار گرفته است اما از آن می توان جهت ارزیابی عملکرد واحد های درونی هر نوع سازمانی استفاده کرد. همچنین این روش قابل استفاده در ارزیابی عملکرد میان چندین سازمان با محصولات و خدمات متنوع نیز می باشد.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18230
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T784.pdfپایا نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی 2.93 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.