Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18200
Title: طراحی و ساخت آشکارساز لکه ای تعیین حدود فلزات سنگین در آب و تحلیل پاسخ آن به کمک پردازش تصویر
Authors: مجید موسوی
Keywords: فلزات سنگین، آب، پردازش تصویر
Issue Date: 1391
Abstract: در این پروژه جهت تعیین حدود فلزات سنگین در آب از یک آشکارساز لکه ای دائمی حاوی محلولی شامل معرف اریوکروم بلک T و EDTA در محیط بافر آمونیاکی استفاده گردید. از کاتیون های منیزیم، کلسیم و روی به عنوان نمایندگان کاتیون های سنگین در آب استفاده گردید و کلیه شرایط تجربی در ساخت و طراحی دتکتور جهت حصول بهترین نتایج، بهینه گردیدند. در اثر تزریق محلولی از کاتیون ها در حجم های 2 تا 5 میلی لیتر به درون آشکارساز، لکه های ارغوانی رنگ تشکیل می شود که بسته به غلظت و نوع کاتیون دارای تفاوت در شدت رنگ و مساحت لکه می باشند. با استفاده از یک دوربین دیجیتال CCD از صفحه نمایش پاسخ آشکارساز به صورت فیلم و عکس ثبت گردید و توسط جعبه ابزار پردازش تصویر نرم افزار MATLAB و دستورات نوشته شده، مورد پردازش و آنالیز قرار گرفتند. تغییرات مساحت و شدت رنگ لکه های ایجاد شده به عنوان سیگنال تجزیه ای آشکارساز جهت رسم منحنی کالیبراسیون مورد استفاده قرار گرفتند. در منحنی کالیبراسیون برای هر کدام از کاتیون ها دو ناحیه خطی مشاهده می گردد. برای رسم منحنی کالیبراسیون از تغییرات مساحت نسبت به تغییرات غلظت برای هر کدام از کاتیون ها در حجم 3 میلی لیتر، استفاده گردید. منحنی کاتیون منیزیم در محدوده های غلظتی 5-10×0/5- 3-10×0/1 و 3-10×0/1- 2-10×0/1 مولار خطی و کاتیون کلسیم در محدوده های غلظتی 5-10×0/5- 3-10×0/1 و 3-10×0/1- 2-10×0/1 مولار خطی و کاتیون روی در محدوده های غلظتی 4-10×0/1- 3-10×0/1 و 3-10×0/1- 2-10×0/1 مولار خطی هستند. انحراف استاندار نسبی در این شرایط برای اندازه گیری کاتیون های منیزیم، کلسیم و روی به ترتیب عبارتند از: %48/4، %1/5 و %8/5 . حد تشخیص اندازه گیری این کاتیون ها در در شرایط بهینه برای کاتیون منیزیم 6-10×6/9 مولار و برای کاتیون کلسیم 5-10×1/2 مولار و در مورد کاتیون روی 5-10×3/6 مولار می باشد. درصد میزان بدست آمده نسبت به روش تیتراسیون در مورد کاتیون های مورد استفاده در محدوده غلظتی3-10×0/1 مولار برای هر کدام از کاتیون های منیزیم، کلسیم و روی به ترتیب 6/96% و 9/95% .و 3/94% .به دست آمد.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18200
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T642.pdfپایانه کارشناسی ارشد رشته شيمی تجزيه9.11 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.