Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18193
Title: طراحی و شبیه سازی واحد صنعتی تولید نیتروژن از هوا
Authors: اشکان مستمند
Keywords: جذب سطحی تناوبی فشار، شبیه سازی، تولید نیتروژن
Issue Date: 1390
Abstract: امروزه فرآيندهاي جداسازي با تناوب فشار به عنوان يك تكنيك جداسازي با بهره‌وري مطلوب در مصرف انرژي، درمقایسه با روش هایی مانند تقطير تبريدي اهمیت ویژه ای در جداسازي گازها در واحدهاي صنعتي بدست آورده‌اند. كارائي يك سيستم جذب سطحی با تناوب فشار با خلوص محصول، مقدار بازيافت و بهره‌وري سنجيده مي شود. در اين تحقيق، شبیه سازی برای واحد جداسازي نيتروژن صنعتی ارائه شده است. معادلات موازنه جرم، انرژی و مومنتوم برای این فرآیند نوشته شده و با استفاده از برنامه ویژوال بیسیک و روش تلفیق متعامد حل شده اند. در ابتدا واحدهای آزمایشگاهی را شبیه سازی کرده و مقايسه نتايج بدست آمده مطابقت خوبي را با نتايج موجود در منابع نشان داده است. سپس فرض فشار ثابت در طول بستر و همدما بودن فرآیند را در نظر گرفته و واحدهای صنعتی تولید نیتروژن و آزمایشگاهی را شبیه سازی کرده. نتايج بدست آمده مطابقت خوبي را برای واحدهای آزمایشگاهی نشان می دهد ولی برای واحد های صنعتی اینگونه نمی باشد. در حالیکه فرض افت فشار و غیر همدما بودن فرآیند را در نظر گرفته و نتايج بدست آمده مطابقت خوبي را برای واحد های صنعتی نشان می دهد. همچنین اثر نفوذ برای واحدهای صنعتی بررسی کرده و مشاهده شد که نمی توان برای بیشتر واحدهای صنعتی از این ترم صرف نظر کرد. در ادامه نیز اثر دیگر پارامترهای عملیاتی از قبیل زمان مرحله جذب، دبی خوراک، نسبت پاکسازی به خوراک، فشار مرحله جذب، تخلخل بسترو قطر بستر را بر روی این فرآیند بررسی شد.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18193
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T570.pdfپايان‌نامه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی1.81 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.