Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18100
Title: شبیه سازی دمای انتقال شیشه ای در پلی آمید–6،6 محدود شده در فضای نانو
Authors: ریحانه هلالیان
Keywords: دمای انتقال شیشه ای، پلی آمید–6،6، فضای نانو
Issue Date: 1390
Abstract: در این کار روش شبیه سازی دانه بندی درشت برای مطالعه ی دمای انتقال شیشه ای پلی آمید 66 محدودشده بین صفحات گرافیتی به کار گرفته شد. برای این هدف، گروه بندی اتم ها به تعداد کمتری گوی، شبیه سازی پلیمرهای محدودشده در مقیاس طول و زمان بسیار طولانی تر از آنچه در شبیه سازی اتمی انجام پذیر است را امکان پذیر می کند. در این کار شبیه سازی ها در مجموعه ی هم سطح- همدما-هم فشار انجام شدند. برای تعیین دمای انتقال شیشه ای، متوسط مربع جابه جایی در جهت موازی برای دو سیستم محدودشده محاسبه شد. این محاسبات در گستره ی وسیعی از دما انجام شدند. سردکردن مرحله ای برای بدست آوردن سیستم های سرد از دماهای بالا انجام شد. با انجام شبیه سازی های طولانی (درحدودns 40) برروی زنجیرهای بسیار بلند پلی آمید (100-مر)،متوسط مربع جابه جایی موازی به عنوان میزانی از تحرک مولکولی محاسبه شد. همچنین ضریب نفوذ موازی از شیب نمودارهای متوسط مربع جابه جایی موازی به دست آورده شد. بااین محاسبات سعی ما برآن بود که دمای انتقال شیشه ای سیستم محدود شده را از شیب ضرایب نفوذ موازی برحسب دما به دست آوریم. متاسفانه، افت وخیزهای شدید که نشاندهنده عدم قطعیت آماری بزرگ در این نتایج است، مانع از رسیدن به این هدف شد.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18100
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T592.pdfپايان‌نامه كارشناسی ارشد در رشته شیمی فیزیک5.75 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.