صفحه اصلی مجموعه  Research Projects طرح های پژوهشی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
AminKeshavarz_Report_Geofoam_Final.pdf.jpg1394ارزيابی تأثير ژئوفوم بر فشار جانبی خاك وارده بر ديوارهای حايلامين كشاورز
فرخ‌نژاد-پروژه راه.pdf.jpg1394نیازسنجی آموزشی کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر بر مبنای الگوی شایستگیامیر فرخ نژاد
plan0114.pdf.jpg1386ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ن‍ظی‍م‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ رش‍دNAA وIBA ق‍ل‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍ف‍ی‌ ، ی‍ک‌ س‍ال‍ه‌ و چ‍ن‍د س‍ال‍ه‌ در رق‍م‌ ه‍ای‌ گ‍ل‌ س‍ف‍ی‍د، گ‍ل‌ ص‍ورت‍ی‌ و گ‍ل‌ ش‍اه‌ پ‍س‍ن‍د درخ‍ت‍ی‌ (Lantana camara)ه‍دای‍ت‌، م‍ح‍م‍د
plan0101.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ طرح‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌: ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر در ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌دروی‍ش‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
plan0100.pdf.jpg1388زن‍ج‍ی‍ر م‍ارک‍وف‌ ب‍رای‌ م‍ش‍اه‍ده‍دات‌ ن‍اق‍ص‌ و ب‍رآورد م‍ات‍ری‍س‌ اح‍ت‍م‍ال‌ ان‍ت‍ق‍ال‌اف‍ش‍اری‌، م‍ح‍م‍ود
plan0001.pdf.jpg1381ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ورک‍ی‌،ف‍ره‍اد
plan0116.pdf.jpg1393ان‍ج‍ام‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ راه‌ ان‍دازی‌ م‍رک‍زCSIRT و م‍رک‍ز گ‍وه‍ر اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رک‍ش‍اورز، اح‍م‍د
plan0109.pdf.jpg1391م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ی‍ال‌ در م‍ی‍دان‌ گ‍از م‍ی‍ع‍ان‍ی‌ پ‍ارس‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ع‍ص‍ف‍وری‌، ش‍ه‍ری‍ار
plan0127.pdf.jpg1385گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ق‍دار غ‍ذای‍ی‌ م‍ص‍رف‍ی‌ م‍اه‍ی‌ ق‍زل‌ آلای‌ رن‍گ‍ی‍ن‌ ک‍م‍ان‌ Oncorhynchus mykiss) ( ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍رژی‌ ج‍ی‍ره‌ غ‍ذای‍ی‌ن‍ف‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‍اب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
plan0123.pdf.jpg1388گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ زن‍ج‍ی‍ر م‍ارک‍وف‌ ب‍رای‌ م‍ش‍اه‍دات‌ ن‍اق‍ص‌ و ب‍رآورد م‍ات‍ری‍س‌ اح‍ت‍م‍ال‌ ان‍ت‍ق‍ال‌اف‍ش‍اری‌، م‍ح‍م‍ود
plan0113.pdf.jpg1391گ‍زارش‌ طرح‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ : ت‍ه‍ی‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر در ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌دروی‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
plan0119.pdf.jpg1387چ‍ش‍م‌ ان‍داز ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ب‍ن‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌
plan0108.pdf.jpg1387ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ی‍ه‌ ای‌ اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ در زن‍ان‌ آس‍ی‍ب‌ دی‍ده‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا زن‍ان‌ ع‍ادی‌پ‍اک‍ی‍زه‌، ع‍ل‍ی‌
plan0117.pdf.jpg1393ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ل‍ری‍ن‍گ‌ و اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ آن‌ در م‍ح‍دوده‌ پ‍ارس‌ ج‍ن‍وب‍ی‌(ع‍س‍ل‍وی‍ه‌)آذی‍ن‌ ، رض‍ا
plan0121.pdf.jpg1300ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ آم‍ای‍ش‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رده‍م‍لای‍ی‌،م‍س‍ع‍ود
plan0125.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ ذوب‌ ن‍ان‍و خ‍وش‍ه‌ه‍ای‌ ادم‍ن‍ت‍ان‌ک‍ری‍م‍ی‌،م‍ژگ‍ان‌
plan0120.pdf.jpg1386گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ زن‍ان‌ ب‍رای‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ و م‍ش‍ارک‍ت‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رم‍ن‍ف‍رد ، ن‍وذر
plan0129.pdf.jpg1385ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ م‍وان‍ع‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍ک‍ث‍ی‍ر و پ‍رورش‌ م‍ی‍گ‍و در اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌آق‍ارخ‌، ع‍ل‍ی‌
plan0131.pdf.jpg1389ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ و دف‍ع‌ گ‍ازه‍ای‌ اس‍ی‍دی‌ در ای‍ران‌آذی‍ن‌،رض‍ا
plan0122.pdf.jpg1389ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ راه‍ب‍ردی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌، داری‍وش‌