آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
گنجینه خلیج فارس 5463

کل بازدیدها طی یک ماه

February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018
گنجینه خلیج فارس 144 117 51 93 91 39 14

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 2756
Russia 818
Iran 741
United States 208
Germany 77
France 55
Romania 42
South Korea 23
United Kingdom 22
Netherlands 21

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Saint Petersburg 803
Guangzhou 574
Fuzhou 422
Nanjing 260
Nanchang 176
Jinan 167
Beijing 112
Hebei 112
Shanghai 91
Fars 82