جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
662 Samira Karimi.pdf.jpg1391طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ س‍رآم‍دی‌ در ب‍خ‍ش‌ ت‍ع‍اون‌داری‍وش‌ م‍ح‍م‍دی‌‌زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌; ی‍ع‍ق‍وب‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌; سمیرا کریمی
thesis0706.pdf.jpg1394ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ش‍اخ‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اران‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رح‍م‍ی‍د ش‍اه‍ب‍ن‍درزاده‌; رح‍ی‍م‌ ق‍اس‍م‍ی‍ه‌; ف‍رزی‍ن‌ پ‍ور، پ‍روی‍ز
thesis0091.pdf.jpg1382ب‍ررس‍ی‌ وش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍رب‍ررض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وف‍ن‌ آوری‌ف‍ی‍روزی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍ود; خ‍ورش‍ی‍دی‍ان‌ ، ک‍اووس‌; م‍ص‍ل‍ح‍ی‌، رح‍ی‍م‌ ع‍ل‍ی‌
thesis0486.pdf.jpg1387م‍س‍ت‍ن‍د س‍ازی‌ ف‍رای‍ن‍د ان‍ت‍خ‍اب‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ در ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از م‍ارون‌م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌، داری‍وش‌; ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌، ح‍م‍ی‍د; ک‍وه‍ی‌ اس‍ف‍ه‍لان‍ی‌، اح‍م‍د
thesis0380.pdf.jpg1386ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ در ش‍رک‍ش‌ ش‍ی‍ر پ‍گ‍اه‌ ک‍رم‍ان‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۰ ال‍ی‌۱۳۸۵ج‍م‍ال‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌ ، داری‍وش‌; ص‍ی‍ق‍ل‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
thesis0530.pdf.jpg1387م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ س‍ازگ‍اری‌ گ‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ا راه‍ب‍رد ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ی‍ک‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد ، خ‍داک‍رم‌; ج‍م‍ال‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا; ج‍وی‍ب‍ار ، س‍ب‍ح‍ان‌
thesis0619.pdf.jpg1389م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ب‍ا ب‍ک‍ار گ‍ی‍ری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ت‍ری‌ رن‍گ‍ی‍ن‌ و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد، خ‍داک‍رم‌; ج‍م‍ال‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا; ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌ ن‍ژاد، س‍ارا
thesis0611.pdf.jpg1389زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ ک‍لاس‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ا ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ی‍ری‌ رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ گ‍راف‌س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد، خ‍دا ک‍رم‌; ج‍م‍ال‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا; ب‍اب‍ای‍ی‌ زاده‌ اش‍ک‍ذی‌، س‍ل‍م‍ان‌
thesis0531.pdf.jpg1387ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ در ش‍رک‍ش‌ ش‍ی‍ر پ‍گ‍اه‌ ک‍رم‍ان‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۰ ال‍ی‌۱۳۸۵ج‍م‍ال‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌ ، داری‍وش‌; ص‍ی‍ق‍ل‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
thesis0527.pdf.jpg1387راه‍ک‍اره‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ از FRP ب‍ا ب‍ر ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ای‍ران‍ی‌س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد ، خ‍داک‍رم‌; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌; غ‍ف‍اری‌ گ‍رگ‍ان‍ی‌، س‍ام‍ان‌