Search

Start a new search

Current filters:

Add filters:

Use filters to refine the search results.


Item hits:
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
thesis0706.pdf.jpg1394ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ش‍اخ‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اران‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رح‍م‍ی‍د ش‍اه‍ب‍ن‍درزاده‌; رح‍ی‍م‌ ق‍اس‍م‍ی‍ه‌; ف‍رزی‍ن‌ پ‍ور، پ‍روی‍ز
thesis0091.pdf.jpg1382ب‍ررس‍ی‌ وش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍رب‍ررض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وف‍ن‌ آوری‌ف‍ی‍روزی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍ود; خ‍ورش‍ی‍دی‍ان‌ ، ک‍اووس‌; م‍ص‍ل‍ح‍ی‌، رح‍ی‍م‌ ع‍ل‍ی‌
thesis0337.pdf.jpg1386ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ارت‍ق‍ا ب‍ه‍ره‌ وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ای‍ران‌- م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍وش‍ه‍رج‍م‍ال‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا; س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد، خ‍دا ک‍رم‌; ع‍ب‍اس‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
thesis0319.pdf.jpg1386رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد واح‍د ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ا ب‍ک‍ار گ‍ی‍ری‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ک‍اش‍ی‌ و س‍رام‍ی‍ک‌)ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌ ، داری‍وش‌; ک‍اظم‍ی‌ ، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
thesis0340.pdf.jpg1386ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر روی‍ک‍رد ف‍را اب‍ت‍ک‍اری‌ ب‍رای‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ف‍وق‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ج‍وادالائ‍م‍ه‌ م‍ش‍ه‍د)س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد، خ‍دا ک‍رم‌; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌، داری‍وش‌; ش‍ه‍اب‍ی‌ ک‍ارگ‍ر، زه‍را
thesis0316.pdf.jpg1385ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ در ش‍رک‍ش‌ ش‍ی‍ر پ‍گ‍اه‌ ک‍رم‍ان‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۰ ال‍ی‌۱۳۸۵ج‍م‍ال‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌ ، داری‍وش‌; ص‍ی‍ق‍ل‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
thesis0377.pdf.jpg1386ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار ب‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اول‍وی‍ت‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍ون‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍د ش‍اخ‍ص‍ه‌ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; رج‍ب‌ زاده‌; ج‍ع‍ف‍ری‌ ، اح‍م‍د
thesis0380.pdf.jpg1386ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ در ش‍رک‍ش‌ ش‍ی‍ر پ‍گ‍اه‌ ک‍رم‍ان‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۰ ال‍ی‌۱۳۸۵ج‍م‍ال‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌ ، داری‍وش‌; ص‍ی‍ق‍ل‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
thesis0486.pdf.jpg1387م‍س‍ت‍ن‍د س‍ازی‌ ف‍رای‍ن‍د ان‍ت‍خ‍اب‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ در ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از م‍ارون‌م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌، داری‍وش‌; ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌، ح‍م‍ی‍د; ک‍وه‍ی‌ اس‍ف‍ه‍لان‍ی‌، اح‍م‍د
thesis0488.pdf.jpg1387ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ارت‍ق‍ا ب‍ه‍ره‌ وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ای‍ران‌- م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍وش‍ه‍رج‍م‍ال‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا; س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد، خ‍دا ک‍رم‌; ع‍ب‍اس‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌