جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0387.pdf.jpg1386ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ان‍ل‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍وان‍ه‌ ای‌ م‍رک‍ب‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍ار م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ ب‍رش‍ی‌ م‍رت‍ب‍ه‌ س‍وم‌م‍ل‍ک‌ زاده‌; ف‍ی‍وض‌; ای‍لان‌ ک‍ش‍ک‍ول‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
thesis0542.pdf.jpg1387ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رف‍ت‍ار ب‍رش‍ی‌ - پ‍ی‍چ‍ش‍ی‌ در م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ درز ان‍ق‍طاع‌ ب‍ی‍ن‌ دو س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍م‍ج‍وار ب‍روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ پ‍ی‍ش‍اف‍ی‍وض‌; م‍ح‍ب‌ پ‍ور; س‍ی‍اه‌ پ‍ل‍و ، ن‍وی‍د
thesis0391.pdf.jpg1386ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رف‍ت‍ار ب‍رش‍ی‌ - پ‍ی‍چ‍ش‍ی‌ در م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ درز ان‍ق‍طاع‌ ب‍ی‍ن‌ دو س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍م‍ج‍وار ب‍روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ پ‍ی‍ش‍اف‍ی‍وض‌; م‍ح‍ب‌ پ‍ور; س‍ی‍اه‌ پ‍ل‍و ، ن‍وی‍د
thesis0388.pdf.jpg1386ارزی‍اب‍ی‌ س‍طح‌ گ‍س‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ح‍ران‍ی‌ دی‍وار ه‍ای‌ ح‍ای‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ گ‍روه‌ ذرات‌ک‍ش‍اورز; ف‍اض‍ل‍ی‌; ب‍رن‍ای‍ی‌، زه‍را
thesis0386.pdf.jpg1386ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ خ‍ارج‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ ت‍ی‍ر ه‍ای‌ ارت‍وت‍روپ‍ی‍ک‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ دای‍روی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍ار م‍ت‍ح‍رک‌م‍ل‍ک‌ زاده‌; ف‍ی‍وض‌; غ‍لام‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
thesis0541.pdf.jpg1387ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ پ‍ی‍ون‍دی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ذرات‌ و ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ت‍ب‍و ب‍رای‌ طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍اف‍ی‍وض‌; ک‍ش‍اورز; آری‍ان‌ پ‍ور ، ی‍اس‍ر
thesis0390.pdf.jpg1386ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ پ‍ی‍ون‍دی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ذرات‌ و ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ت‍ب‍و ب‍رای‌ طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍اف‍ی‍وض‌; ک‍ش‍اورز; آری‍ان‌ پ‍ور ، ی‍اس‍ر
thesis0547.pdf.jpg1387ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ش‍ت‍اب‌ طب‍ق‍ات‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ب‍ا م‍ه‍ار ب‍ن‍دی‌ ب‍رون‌ م‍ح‍ور در زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍دی‍دف‍ی‍وض‌; م‍ل‍ک‌ زاده‌; ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ف‍رد ، ارس‍لان‌
thesis0384.pdf.jpg1386ف‍اص‍ل‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ا ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍رخ‍ورد در ح‍ی‍ن‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ ب‍ه‌ روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ف‍ی‍وض‌; ده‍دش‍ت‍ی‌; پ‍ور ح‍ی‍در، ع‍ل‍ی‌
thesis0535.pdf.jpg1387ف‍اص‍ل‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ا ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍رخ‍ورد در ح‍ی‍ن‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ ب‍ه‌ روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ف‍ی‍وض‌; ده‍دش‍ت‍ی‌; پ‍ور ح‍ی‍در، ع‍ل‍ی‌