جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0549.pdf.jpg1387ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د از س‍ول‍ف‍ون‍ی‍ک‌ اس‍ی‍ده‍ا ب‍ر پ‍ای‍ه‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍اژل‌ و ک‍ارب‍رد ک‍ات‍ال‍ی‍زوری‌ آن‍ه‍ا در م‍ح‍اف‍ظت‌ ال‍ک‍ل‌ ه‍ا و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ان‍و ذرات‌ پ‍الادی‍م‌ ...ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌; ت‍اج‍ی‍ک‌; ص‍اب‍ری‌ ، داری‍وش‌
thesis0603.pdf.jpg1388س‍ن‍ت‍ز ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ن‍اج‍ور ح‍ل‍ق‍ه‌ از طری‍ق‌ اح‍ی‍ا و ش‍ک‍س‍ت‌ اک‍س‍ای‍ش‍ی‌ دی‌ ال‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اور ح‍اص‍ل‌ از ن‍ی‍ن‌ ه‍ی‍دروی‍ن‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ت‍ک‌ ظرف‌ و چ‍ه‍ار ج‍زئ‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د اس‍پ‍ی‍روپ‍ی‍رول‍ی‍زی‍دی‍ن‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ای‍ن‍دن‍وک‍ی‍ن‍وک‍س‍ال‍ی‍م‍ح‍م‍دی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا; ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا; ف‍ی‍روزی‌ ، ن‍دا
thesis0576.pdf.jpg1388س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍دی‌ از رن‍گ‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ن‍ت‍ام‍ت‍ی‍ن‌ س‍ی‍ان‍ی‍ن‌م‍ه‍ران‌ پ‍ور; ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌; م‍ق‍ام‍ی‌ ف‍ر، روی‍ا
thesis0615.pdf.jpg1389س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د ن‍م‍ک‌ ه‍ای‌۱ ، ۴- در آزپ‍ی‍ن‍ی‍م‌م‍ه‍ران‌ پ‍ور، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د; م‍ح‍م‍دی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا; ش‍ای‍ان‌، زه‍ره‌
thesis0482.pdf.jpg1387ک‍ارب‍رد ک‍ات‍ال‍ی‍زوری‌ ن‍ان‍و ذره‌ پ‍الادی‍م‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ ب‍ر روی‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍اژل‌ ع‍ام‍ل‌ دار ش‍ده‌ ب‍ا گ‍روه‍ه‍ای‌ م‍ورف‍ول‍ی‍ن‌ و ک‍ری‍پ‍ت‍وف‍ی‍ک‍س‌ در س‍ن‍ت‍ز م‍ول‍ک‍ول‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در دی‍وده‍ای‌ ن‍وران‍ی‌ آل‍ی‌ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، خ‍داب‍خ‍ش‌; غ‍روری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا; پ‍ن‍اه‍ی‌، ف‍ره‍اد
thesis0585.pdf.jpg1388ک‍ارب‍رد ک‍ات‍ال‍ی‍زوری‌ ن‍ان‍و ذره‌ پ‍الادی‍م‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ ب‍ر روی‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍اژل‌ ع‍ام‍ل‌ دار ش‍ده‌ ب‍ا گ‍روه‍ه‍ای‌ م‍ورف‍ول‍ی‍ن‌ و ک‍ری‍پ‍ت‍وف‍ی‍ک‍س‌ در س‍ن‍ت‍ز م‍ول‍ک‍ول‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در دی‍وده‍ای‌ ن‍وران‍ی‌ آل‍ی‌ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، خ‍داب‍خ‍ش‌; غ‍روری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا; پ‍ن‍اه‍ی‌، ف‍ره‍اد
thesis0553.pdf.jpg1387اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ دار ش‍ده‌ ب‍ا س‍ول‍ف‍ون‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د در واک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ ری‍ت‍رت‍اج‍ی‍ک‌; ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌; ب‍خ‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌، ص‍م‍د
thesis0402.pdf.jpg1386اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ دار ش‍ده‌ ب‍ا س‍ول‍ف‍ون‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د در واک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ ری‍ت‍رت‍اج‍ی‍ک‌; ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌; ب‍خ‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌، ص‍م‍د
thesis0497.pdf.jpg1387روش‌ ه‍ای‌ ج‍دی‍د و م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ا ش‍ی‍م‍ی‌ س‍ب‍ز ج‍ه‍ت‌ س‍ن‍ت‍ز ت‍ری‌ آری‍ل‌ م‍ت‍ان‌ ه‍ا و ه‍ت‍روس‍ی‍ک‍ل‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍ت‍روژن‌ دارج‍دی‍دح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا; م‍ح‍م‍دی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا; ش‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
thesis0349.pdf.jpg1386س‍ن‍ت‍ز ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ن‍اج‍ور ح‍ل‍ق‍ه‌ از طری‍ق‌ اح‍ی‍ا و ش‍ک‍س‍ت‌ اک‍س‍ای‍ش‍ی‌ دی‌ ال‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اور ح‍اص‍ل‌ از ن‍ی‍ن‌ ه‍ی‍دروی‍ن‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ت‍ک‌ ظرف‌ و چ‍ه‍ار ج‍زئ‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د اس‍پ‍ی‍روپ‍ی‍رول‍ی‍زی‍دی‍ن‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ای‍ن‍دن‍وک‍ی‍ن‍وک‍س‍ال‍ی‍م‍ح‍م‍دی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا; ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا; ف‍ی‍روزی‌ ، ن‍دا