Search

Start a new search

Current filters:

Add filters:

Use filters to refine the search results.


Item hits:
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
thesis0384.pdf.jpg1386ف‍اص‍ل‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ا ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍رخ‍ورد در ح‍ی‍ن‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ ب‍ه‌ روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ف‍ی‍وض‌; ده‍دش‍ت‍ی‌; پ‍ور ح‍ی‍در، ع‍ل‍ی‌
thesis0385.pdf.jpg1386ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ورق‌ ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌ لای‍ه‌ ای‌ م‍ورب‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ئ‍وری‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ الاس‍ت‍ی‍س‍ی‍ت‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ دو روش‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ ک‍وادری‍چ‍ر و اج‍زاء م‍ح‍دودم‍ل‍ک‌ زاده‌; ف‍ی‍وض‌; م‍ن‍ف‍رد م‍ه‍ارل‍وئ‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
thesis0391.pdf.jpg1386ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رف‍ت‍ار ب‍رش‍ی‌ - پ‍ی‍چ‍ش‍ی‌ در م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ درز ان‍ق‍طاع‌ ب‍ی‍ن‌ دو س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍م‍ج‍وار ب‍روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ پ‍ی‍ش‍اف‍ی‍وض‌; م‍ح‍ب‌ پ‍ور; س‍ی‍اه‌ پ‍ل‍و ، ن‍وی‍د
thesis0394.pdf.jpg1386ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ارس‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ل‍ن‍د م‍رت‍ب‍ه‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ش‍ام‍ل‌ دی‍واره‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ ق‍طع‌ ش‍ده‌ در طب‍ق‍ات‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ده‍دش‍ت‍ی‌; ف‍ی‍وض‌; رن‍اس‍ی‍ان‌ ، ح‍س‍ن‌
thesis0432.pdf.jpg1386ت‍اث‍ی‍ر س‍خ‍ت‍ی‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ت‍ی‍ره‍او س‍ت‍ون‌ه‍اب‍ر رف‍ت‍ار خ‍راب‍ی‌ دی‍وارب‍رش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ چ‍رخ‍ه‌ ای‌ف‍ی‍وض‌; ص‍ال‍ح‌ زاده‌ طه‌
thesis0536.pdf.jpg1387ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ورق‌ ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌ لای‍ه‌ ای‌ م‍ورب‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ئ‍وری‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ الاس‍ت‍ی‍س‍ی‍ت‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ دو روش‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ ک‍وادری‍چ‍ر و اج‍زاء م‍ح‍دودم‍ل‍ک‌ زاده‌; ف‍ی‍وض‌; م‍ن‍ف‍رد م‍ه‍ارل‍وئ‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
thesis0537.pdf.jpg1387ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ خ‍ارج‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ ت‍ی‍ر ه‍ای‌ ارت‍وت‍روپ‍ی‍ک‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ دای‍روی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍ار م‍ت‍ح‍رک‌م‍ل‍ک‌ زاده‌; ف‍ی‍وض‌; غ‍لام‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
thesis0545.pdf.jpg1387ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ارس‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ل‍ن‍د م‍رت‍ب‍ه‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ش‍ام‍ل‌ دی‍واره‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ ق‍طع‌ ش‍ده‌ در طب‍ق‍ات‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ده‍دش‍ت‍ی‌; ف‍ی‍وض‌; رن‍اس‍ی‍ان‌ ، ح‍س‍ن‌
thesis0540.pdf.jpg1387ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ورق‌ ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ار م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ئ‍وری‌ لای‍روای‍ز س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ الاس‍ت‍ی‍س‍ی‍ت‍ه‌م‍ل‍ک‌ زاده‌; ف‍ی‍وض‌; راض‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
thesis0324.pdf.jpg1386ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ب‍ار ک‍م‍ان‍ش‍ی‌ س‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د ت‍ک‍ه‌ ب‍ا م‍ق‍طع‌ ث‍اب‍ت‌ و م‍ت‍غ‍ی‍رده‍دش‍ت‍ی‌; ف‍ی‍وض‌; ب‍رادری‌، ن‍ادر