جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0119.pdf.jpg1383داک‌ خ‍ش‍ک‌آب‍ی‍ن‌; پ‍ورم‍ص‍طف‍ی‌،م‍ه‍دی‌
thesis0313.pdf.jpg1385اص‍ول‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ران‍ش‌ ه‍اور ک‍راف‍ت‌آب‍ی‍ن‌; دش‍ت‍ی‌ م‍ن‍ش‌،ع‍ب‍اس‌
thesis0069.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ن‍ف‍ت‍ک‍ش‌ ۲۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌آب‍ی‍ن‌; ح‍ق‍ای‍ق‍ی‌،زه‍ره‌
thesis0134.pdf.jpg1383س‍اخ‍ت‌ و ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ش‍ن‍اوره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌آب‍ی‍ن‌; ع‍ی‍س‍ی‌ پ‍ور،اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
thesis0445.pdf.jpg1386طراح‍ی‌ ش‍ن‍اور ک‍ات‍ام‍اران‌ م‍س‍اف‍ر ب‍ری‌ ب‍ا ظرف‍ی‍ت‌ ح‍م‍ل‌ ۶۰۰ م‍س‍اف‍رآب‍ی‍ن‌; ت‍م‍دن‌ دار،م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌
thesis0506.pdf.jpg1387ش‍ن‍اوره‍ای‌ ج‍رث‍ق‍ی‍ل‌ دارآب‍ی‍ن‌; ج‍ع‍ف‍ری‌ ،ع‍ق‍ی‍ل‌
thesis0100.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ی‍ک‌ ف‍رون‍د(ک‍ش‍ت‍ی‌ خ‍دم‍ات‍ی‌Supply Vessel)آب‍ی‍ن‌; ن‍س‍اج‌ ت‍رش‍ی‍زی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا
thesis0250.pdf.jpg1384ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ون‍گ‍ه‍داری‌ ک‍م‍پ‍رس‍وره‍ای‌ دوارآب‍ی‍ن‌; اح‍س‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
thesis0253.pdf.jpg1384طراح‍ی‌ ش‍ن‍اورن‍ف‍ت‍ک‍ش‌۲۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌آب‍ی‍ن‌; ک‍ه‍ن‍س‍ال‌; ال‍ه‍ی‌ زاده‌،ع‍ل‍ی‌
thesis0225.pdf.jpg1384طراح‍ی‌ ل‍ن‍دی‍ن‍گ‌ ک‍راف‍ت‌ ۱۵۰۰ ت‍ن‍ی‌آب‍ی‍ن‌; ش‍ادک‍ام‍ی‌ س‍روش‌