Search

Start a new search

Current filters:
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Item hits:
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
thesis0209.pdf.jpg1384ف‍اص‍ل‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا ب‍رای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍رخ‍ورد در ه‍ن‍گ‍ام‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ا روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ف‍ی‍وض‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا; م‍ح‍ب‌ پ‍ور،س‍ع‍ی‍درض‍ا; ش‍ف‍ای‍ی‌،ح‍س‍ن‌
thesis0282.pdf.jpg1385ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍طی‌ وغ‍ی‍ر خ‍طی‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍اگ‍روه‌ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍اره‍ای‌ ث‍ق‍ل‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دودده‍دش‍ت‍ی‌ ،غ‍لام‍رض‍ا; ل‍ق‍م‍ان‍ی‌ ک‍وش‍ک‍ی‌،ام‍ی‍ر
thesis0281.pdf.jpg1385ف‍اص‍ل‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا ب‍رای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍رخ‍ورد در ه‍ن‍گ‍ام‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ا روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ف‍ی‍وض‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا; م‍ح‍ب‌ پ‍ور،س‍ع‍ی‍درض‍ا; ش‍ف‍ای‍ی‌،ح‍س‍ن‌
thesis0428.pdf.jpg1386م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رف‍ت‍ار خ‍طی‌ ق‍اب‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ م‍ق‍اوم‌ درب‍راب‍ر ک‍م‍ان‍ش‌ ب‍ا ق‍اب‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ار ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ م‍ع‍م‍ول‍ی‌ دردو ح‍ال‍ت‌ ...ف‍ی‍وض‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا; م‍ل‍ک‌ زاده‌ ،پ‍روی‍ز; ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‍ی‌،رض‍ا
thesis0430.pdf.jpg1386رف‍ت‍ارل‍رزه‌ای‌ گ‍ن‍ب‍ده‍ای‌ دی‍ام‍ت‍ی‍ک‌ده‍دش‍ت‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا; ب‍اژون‍د،ع‍ب‍اس‌
thesis0493.pdf.jpg1387ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ ورق‌ ه‍ای‌ دای‍روی‌ لای‍ه‌ ای‌ ب‍ا م‍واد خ‍واص‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ئ‍وری‌ الاس‍ت‍ی‍س‍ی‍ت‍ه‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ال‍م‍ان‍ی‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ ک‍وادری‍چ‍رم‍ل‍ک‌ زاده‌، پ‍روی‍ز; ک‍ش‍اورز، ام‍ی‍ن‌; ص‍ف‍ائ‍ی‍ان‌ ح‍م‍زه‌ ک‍لای‍ی‌، ن‍اص‍ر
thesis0483.pdf.jpg1387ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ س‍طح‌ ل‍غ‍زش‌ ش‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ م‍س‍طح‌ ب‍ا روش‌ ق‍طع‍ات‌ اف‍ق‍ی‌ک‍ش‍اورز، ام‍ی‍ن‌; ف‍ی‍وض‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا; خ‍دری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
thesis0005.pdf.jpg1382ف‍اص‍ل‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا ب‍رای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍رخ‍ورد در ه‍ن‍گ‍ام‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ا روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ف‍ی‍وض‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا; م‍ح‍ب‌ پ‍ور،س‍ع‍ی‍درض‍ا; ش‍ف‍ای‍ی‌،ح‍س‍ن‌
thesis0606.pdf.jpg1389ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍رم‍والاس‍ت‍ی‍ک‌ ک‍م‍ان‍ش‌ و ارت‍ع‍اش‌ آزاد ورق‌ ه‍ای‌ خ‍واص‌ م‍ت‍غ‍ی‍رچ‍ه‍ار وج‍ه‍ی‌ ب‍ا م‍رز ه‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ خ‍طی‌م‍ل‍ک‌ زاده‌، پ‍روی‍ز; ف‍ی‍وض‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا; ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍ی‌ ب‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
thesis0607.pdf.jpg1389ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ م‍رک‍ب‌ لای‍ه‌ ای‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍ار م‍ت‍ح‍رک‌ دارای‌ چ‍ن‍د درج‍ه‌ ب‍ه‌ آزادی‌ ب‍ه‌ روش‌ اج‍زاء م‍ح‍دودم‍ح‍ب‌ پ‍ور، س‍ع‍ی‍د رض‍ا; ف‍ی‍وض‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا; اح‍م‍دزاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌