جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


  • قبلی
  • 1
  • بعدی
رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0683.pdf.jpg1390م‍طال‍ع‍ات‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ پ‍روت‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ن‍ان‍و ک‍پ‍س‍ول‍ه‌ ش‍ده‌ در م‍ای‍س‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍ک‍وس‌ع‍ص‍ف‍وری‌، ش‍ه‍ری‍ار; ه‍اش‍م‌ ن‍ی‍ا، ص‍دی‍ق‍ه‌; ف‍راس‍ت‌ زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
thesis0621.pdf.jpg1389م‍دل‌ س‍ازی‌ رس‍وب‌ واک‍س‌ در خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ دری‍ای‍ی‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ م‍وج‍ود در پ‍الای‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ گ‍ازی‌ای‍زد پ‍ن‍اه‌، ام‍ی‍ر ع‍ب‍اس‌; م‍وس‍وی‌ ده‍ق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌; داودی‌، م‍ه‍دی‌
thesis0707.pdf.jpg1394ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ج‍داس‍ازی‌ ک‍رب‍ن‌ دی‌ اک‍س‍ی‍د از ن‍ی‍ت‍روژن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍وس‍ی‍ال‌ در غ‍ش‍اه‍ای‌ ال‍ی‍اف‌ ت‍وخ‍ال‍ی‌اح‍م‍د آذری‌; ش‍ه‍ری‍ار ع‍ص‍ف‍وری‌; م‍ح‍م‍ددوس‍ت‌؛ ح‍ام‍د
thesis0665.pdf.jpg1390پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ خ‍واص‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ م‍واد ت‍ج‍م‍ع‍ی‌ و م‍خ‍ل‍وط ه‍ای‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ادل‍ه‌ ح‍الات‌ س‍ی‍الات‌ ت‍ج‍م‍ع‍ی‌ای‍زد پ‍ن‍اه‌، ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌; م‍وس‍وی‌ ده‍ق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌; اب‍وف‍اض‍ل‍ی‌، اح‍م‍د
thesis0642.pdf.jpg1389م‍دل‌ س‍ازی‌ ج‍ذب‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ گ‍از س‍ول‍ف‍ی‍د ه‍ی‍دروژن‌ ت‍وس‍ط م‍ح‍ل‍ول‌ م‍ت‍ی‍ل‌ دی‌ ات‍ان‍ول‌ آم‍ی‍ن‌ در ب‍رج‌ ج‍ذب‌ پ‍ر ش‍ده‌آذی‍ن‌، رض‍ا; ع‍ص‍ف‍وری‌، ش‍ه‍ری‍ار; اف‍خ‍م‍ی‌ پ‍ور، م‍رت‍ض‍ی‌
thesis0685.pdf.jpg1391ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ف‍ش‍ار گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌ در ج‍ه‍ت‌ ک‍اه‍ش‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ج‍واد س‍رگ‍ل‍زای‍ی‌؛ ف‍ی‍روز طب‍خ‍ی‌; م‍ح‍م‍دی‌ ب‍اغ‍م‍لای‍ی‌، م‍ح‍م‍د