جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


  • قبلی
  • 1
  • بعدی
رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0142.pdf.jpg1383ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ت‍اب‍ع‌ دان‍س‍ی‍ت‍ه‌(DFT)و روش‍ه‍ای‌ Ab-initio ب‍رای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ث‍اب‍ت‌ ک‍وپ‍لاژ چ‍ه‍ار ق‍طب‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌(NQCC)م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ TIBOب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ای‍ن‌ دس‍ت‍ه‌ از ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ درم‍ه‍ار ک‍ردن‌ وی‍روس‌ HIVص‍ف‍رپ‍ور،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌; ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ژاد،ع‍ل‍ی‍رض‍ا; زح‍م‍ت‍ک‍ش‌،اص‍غ‍ر
thesis0302.pdf.jpg1385ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ت‍اب‍ع‌ دان‍س‍ی‍ت‍ه‌(DFT)و روش‍ه‍ای‌ Ab-initio ب‍رای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ث‍اب‍ت‌ ک‍وپ‍لاژ چ‍ه‍ار ق‍طب‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌(NQCC)م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ TIBOب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ای‍ن‌ دس‍ت‍ه‌ از ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ درم‍ه‍ار ک‍ردن‌ وی‍روس‌ HIVص‍ف‍رپ‍ور،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌; ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ژاد،ع‍ل‍ی‍رض‍ا; زح‍م‍ت‍ک‍ش‌،اص‍غ‍ر
thesis0230.pdf.jpg1384ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ت‍اب‍ع‌ دان‍س‍ی‍ت‍ه‌(DFT)و روش‍ه‍ای‌ Ab-initio ب‍رای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ث‍اب‍ت‌ ک‍وپ‍لاژ چ‍ه‍ار ق‍طب‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌(NQCC)م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ TIBOب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ای‍ن‌ دس‍ت‍ه‌ از ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ درم‍ه‍ار ک‍ردن‌ وی‍روس‌ HIVص‍ف‍رپ‍ور،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌; ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ژاد،ع‍ل‍ی‍رض‍ا; زح‍م‍ت‍ک‍ش‌،اص‍غ‍ر
thesis0026.pdf.jpg1382ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ت‍اب‍ع‌ دان‍س‍ی‍ت‍ه‌(DFT)و روش‍ه‍ای‌ Ab-initio ب‍رای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ث‍اب‍ت‌ ک‍وپ‍لاژ چ‍ه‍ار ق‍طب‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌(NQCC)م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ TIBOب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ای‍ن‌ دس‍ت‍ه‌ از ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ درم‍ه‍ار ک‍ردن‌ وی‍روس‌ HIVص‍ف‍رپ‍ور،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌; ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ژاد،ع‍ل‍ی‍رض‍ا; زح‍م‍ت‍ک‍ش‌،اص‍غ‍ر
thesis0303.pdf.jpg1385اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ QSAR در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ف‍لاون‍وی‍دب‍ه‌ م‍ن‍ظور م‍دل‌ س‍ازی‌ ای‍ن‌ دس‍ت‍ه‌ از ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ص‍ف‍رپ‍ور،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌- ه‍رم‍زی‌ ن‍ژاد،م‍ح‍م‍درض‍ا; ت‍ش‍خ‍وری‍ان‌; ف‍ره‍م‍ن‍د،م‍ری‍م‌
thesis0231.pdf.jpg1384اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ QSAR در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ف‍لاون‍وی‍دب‍ه‌ م‍ن‍ظور م‍دل‌ س‍ازی‌ ای‍ن‌ دس‍ت‍ه‌ از ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ص‍ف‍رپ‍ور،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌- ه‍رم‍زی‌ ن‍ژاد،م‍ح‍م‍درض‍ا; ت‍ش‍خ‍وری‍ان‌; ف‍ره‍م‍ن‍د،م‍ری‍م‌
thesis0434.pdf.jpg1386م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ول‍ک‍ول‌ ت‍ت‍راس‍ای‍ک‍ل‍ی‍ن‌ و م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ab initio و DFTج‍وادی‍ان‌ ف‍رزان‍ه‌،س‍ه‍ی‍لا; ام‍ی‍دی‌،س‍ه‍ی‍لا
thesis0027.pdf.jpg1382اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ QSAR در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ف‍لاون‍وی‍دب‍ه‌ م‍ن‍ظور م‍دل‌ س‍ازی‌ ای‍ن‌ دس‍ت‍ه‌ از ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ص‍ف‍رپ‍ور،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌- ه‍رم‍زی‌ ن‍ژاد،م‍ح‍م‍درض‍ا; ت‍ش‍خ‍وری‍ان‌; ف‍ره‍م‍ن‍د،م‍ری‍م‌
thesis0143.pdf.jpg1383اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ QSAR در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ف‍لاون‍وی‍دب‍ه‌ م‍ن‍ظور م‍دل‌ س‍ازی‌ ای‍ن‌ دس‍ت‍ه‌ از ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ص‍ف‍رپ‍ور،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌- ه‍رم‍زی‌ ن‍ژاد،م‍ح‍م‍درض‍ا; ت‍ش‍خ‍وری‍ان‌; ف‍ره‍م‍ن‍د،م‍ری‍م‌