جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161375
Title: ظرفیت باربری نهایی شالوده های سطحی روی خاک های لایه ای با روش خطوط تغییر طول صفر
Authors: علی رجایی
Keywords: شالوده‌های حلقوی، ظرفیت باربری، شالوده‌های نواری
Issue Date: 1395
Abstract: در این پایان‌نامه، ظرفیت باربری نهایی شالوده‌های حلقوی و نواری واقع بر بستر غیرهمگن مطالعه شده‌است. برای تحلیل شالوده‌های حلقوی از روش مشخصه‌های تنش و برای شالوده‌های نواری از روش تحلیل حدی با حد بالای Discontinuity Layout Optimization (DLO-LA) استفاده گردیده‌است. بستر شالوده‌های حلقوی به سه فرم خاک همگن چسبنده‌-‌اصطکاکی، خاکی غیر‌همگن با افزایش چسبندگی در عمق و بستر دو‌لایه رسی صرفا چسبنده در نظرگرفته شده‌است در حالی که بستر شالوده نواری شامل یک لایه ماسه واقع بر بستری رسی می‌باشد که برای همه حالات خاک مورد نظر از معیار گسیختگی موهر‌-‌کولمب تبعیت می‌کند. در تحلیل شالوده‌های حلقوی به سه موضوع ظرفیت باربری، تنش زیر شالوده و سطح گسیختگی پرداخته شده‌است، پس از بررسی نتایج مشخص شده‌است که هرچه بازشدگی شالوده کمتر باشد افزایش زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک موجب افزایش بیشتری در ظرفیت باربری می‌شوند. با افزایش بازشدگی شالوده حلقوی ظرفیت باربری کاهش می‌یابد که برای خاک همگن اگر نسبت قطر داخلی به خارجی شالوده کمتر از 0.25 باشد این کاهش ظرفیت شیب کمتری خواهد داشت نسبت به حالتی که نسبت قطر داخلی به خارجی شالوده بیشتر از 0.25 باشد در حالی برای خاک غیر‌همگن این موضوع برعکس می‌باشد. در این مطالعه برای اولین بار ناحیه گسیخته شده به سمت داخل شالوده نیز لحاظ شده‌است که موجب کاهش نتایج ظرفیت باربری شده‌است. با قرار‌گرفتن لایه رسی قوی‌تر زیر لایه ضعیف و شرکت در سطح گسیختگی، علاوه بر افزایش ظرفیت باربری، سطح گسیختگی نیز کوچک‌تر می‌شود. در مطالعه شالوده نواری، هرچه ضخامت و زاویه اصطکاک لایه ماسه‌ای افزایش و یا مقاومت برشی لایه رسی کاهش یابد ضریب بهبود ظرفیت باربری که در واقع نسبت ظرفیت باربری در حالت وجود لایه ماسه‌ای به حالت عدم وجود آن است افزایش می‌یابد. همچنین در این مطالعه برای اولین بار برای بستر دولایه ماسه –رس حالت لرزه‌ای مورد بررسی قرار گرفته‌است که در این حالت ظرفیت باربری کاهش می‌یابد و سطح گسیختگی به صورت نا‌متقارن خواهد‌شد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسیمهندسی عمران، گرایش ژئوتکنیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161375
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1523.pdf11.83 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.