جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161372
Title: انعکاس معاني حرف جر «باء» و «في» در روش‌هاي مختلف ترجمۀ قرآن کريم ( بررسي موردي 5 جزء اول قرآن و ترجمۀ معزّي و آيتي و مشکيني
Authors: عبدالرضا زارع
Keywords: ترجمۀ قرآن، حرف جر «باء»، حرف جر «في»، ترجمۀ معزی، آیتی و مشکینی
Issue Date: 1395
Abstract: با توجه به اهمیت ترجمه‌های قرآن در شناساندن صحیح مفهوم آیات قرآنی و لزوم شناخت ترجمه‌های برتر در زمینه‌های مختلف صرفی، نحوی و بلاغی و انعکاس نظرات مفسّران در این ترجمه‌ها، پژوهش حاضر که بر این اصل استوار است، با عنایت به سه روش ترجمۀ قرآن کریم؛ یعنی ترجمۀ تحت‌اللفظی، جمله‌به‌‌جمله و تفسیری و آیات پنج جزء اول قرآن کریم، میزان موفقیت مترجمان منتخب در انعکاس معانی حروف جرّ «باء» و «في» در هر روش را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهد. هدف از این پژوهش این است که ميزان تطابق ترجمه‌هاي فارسي منتخب با معانی ارائه‌شده از تفاسیری همچون «تفسیر التحریر والتنویر، تفسیر روح المعانی، تفسیر البیضاوی، تفسیر الکشّاف، تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر المیزان، تفسیر نمونه و...» را آشکار سازد و از این منظر نشان دهد که کدام يک از سه روش ترجمه بهتر توانسته ‌است به وظيفۀ‌ خود در اين راستا عمل نمايد. پس از بررسی و با روشی توصیفی تحلیلی و استقرائی و بهره‌گیری از جدول‌های آماری، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بیشترین موفقیت در مورد معادل‌سازی معانی حرف جرّ «باء» در ترجمۀ مشکینی و در مورد معادل‌سازی معانی حرف جرّ «في» در ترجمۀ آیتی دیده می‌شود و در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً هر سه روش ترجمه، انطباق زیادی با تفاسیر و کتب ادبی همچون «مغنی اللبیب، مغنی الأدیب، الکتاب، شرح التسهیل، شرح الرضی، النحو الوافی و ...» دارند که در این میان ترجمۀ تحت‌اللفظی در اولویت است؛ اما از نظر انعکاس معانی حرف جرّ «باء» و «في» در ترجمه‌های منتخب، به‌ترتیب ترجمه‌های تفسیری، جمله‌به‌جمله و سپس ترجمۀ تحت‌اللفظی را می‌توان ذکر کرد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161372
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Arabic Language & Literature زبان و ادبیات عرب

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1530.pdf3 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.