جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161370
Title: تكرار در اشعار عبد الوهاب بیاتی
Authors: زهرا كوثری
Keywords: شعر معاصر عربی، تكرار، عبد الوهاب بیاتی، دلالت‌ها.
Issue Date: 1395
Abstract: تكرار یكی از بارزترین نمودهای سبك شناسی است كه شاعران در اشعار خود به كار می‌برند. این اسلوب در آثار ادبی به دلیل در بر داشتن ابعاد معنایی و موسیقایی بر ارزش زیبایی شناسی آن‌ها می‌افزاید. زیرا عبارت مكرر تنها دلالت بر مضمون پیشین خود ندارد بلكه در بردارنده دلالت‌های جدیدی است كه در نتیجه به كارگیری اشكال وسطوح مختلف نقش بارزی ایفا می‌كند. گونه‌های مختلف تكرار در شعر جدید علاوه بر دلالت‌های ادبیات قدیم مشتمل بر كاربردهای جدیدی است. شاعران نوگرا این ابزار هنری را برای بیان مضامین نو به كار بسته‌اند، كه این امر ناظر بر بُعد مفهومی تكرار است، اما از نظر موسیقایی باعت ایجاد آواها و سطح ایقاعی جدیدی در شعر شده است. بر این اساس پژوهش حاضر كاربرد تكراردر اشعار عبد الوهاب بیاتی و انواع مختلف آن را در سطوح چهارگانه با رویكرد توصیفی-تحلیلی به تصویر می‌كشد. انواع تكرار با توجه به نحوه كاربرد شامل آغازین، پایانی، لازمه، تراكمی، هرمی ودایره‌وار است، و سطوح چهارگانه در تكرار حرف، كلمه، عبارت و مقطع قابل بررسی می‌باشد. نتایج بر آمده از این پژوهش حاكی از این است كه بیاتی تكرار را در اشعار خود به نحو چشمگیر و در پی اهدافی بس شاعرانه به كار بسته است، كه گستردگی گونه‌های مختلف آن در میان اشعارش خود گواه این مدعاست. در این میان تكرار آغازین و پایانی بیشترین كاربرد را دارد، كه این امر ریشه در توجه شاعر به تاثیر گذاری ابتدای زیبا وحسن ختام در خواننده دارد، كما اینكه تكرار دایره‌وار كاربرد كمتری دارد. این توجه به تنوع در كاربرد تكرار گاه باعث شده ‌است كه اشعار او از سادگی به سوی پیچیدگی رو نماید..
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161370
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Arabic Language & Literature زبان و ادبیات عرب

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1532.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.