جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161369
Title: تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت نشاسته اصلاح شده¬ی مغناطیسی و کاربرد آن در حذف کاتیون مس (II) از محلول¬های آبی
Authors: مصطفی موصلی
Keywords: جذب سطحی، نانو ذره مغناطیسی، نشاسته، یون مس، الگوهای همدمایی، الگوهای سینتیکی، سیستم فازی
Issue Date: 1397
Abstract: نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با نانو نشاسته (MNPs@NSt) به روش همرسوبی تهیه شد. سپس به منظور بهبود در جذب زیستی کاتیون مس (II)، کامپوزیتی از نشاسته با نانو ذرات مغناطیسی CMNSt (MNPs @NSt@St) تهیه شد. مواد تهیه شده MNPs@NSt و CMNSt (MNPs @NSt@St) توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM)، طیف مادون قرمز (FT-IR)، پراش پرتو ایکس (XRD)، مغناطیس سنج ارتعاشی (VSM) و انرژی پراکندگی پرتو ایکس (EDX) مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. ظرفیت جذب فلز، qe، به صورت تابعی از شاخص¬های pH، غلظت فلز، دما، مقدار جاذب و زمان تماس برای (MNPs @NSt@St) CMNSt بررسی شد. بیشترین ظرفیت جذب فلز در pH برابر با 5/5 ، 150 میلی گرم بر لیتر از غلظت فلز، دمای °C 5٥، مقدار جاذب 2 گرم بر لیتر و زمان تماس 80 دقیقه یافت شد. همچنین بهترین شرایط جذب مس به صورت چند متغیره نسبت به متغیرهایی نظیر pH، دما و غلظت اولیه بوسیله روش پاسخگویی سطح در نرم افزار مینیتب و سیستم فازی در نرم افزار متلب محاسبه گردید. از بین 14 الگو همدمایی مورد استفاده برای جذب زیستی یون مس بر روی CMNSt (MNPs @NSt@St)، الگوهای همدمایی تات و مارسزوسکی-جارونوییک با توجه به بیشینه رگرسیون (R2 ) و کمینه مجموع مربعات خطا (SSE) انتخاب شدند. چندین الگوی سینتیکی مورد بررسی قرار گرفت که الگوی کسری شبه مرتبه دوم بهترین نمونه برای تشریح جذب زیستی یون مس بر روی MNCs (MNPs @NSt@St) می باشد. همچنین، شاخص¬های ترمودینامیکی (∆Hº ،∆Sº و∆Gº ) محاسبه شد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی، گرایش معدنی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161369
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1808.pdf3.97 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.