جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161368
Title: مطالعه آزمایشگاهی تغییرات توپوگرافی بستر و سرعت سه بعدی جریان پیرامون سری پایه های پل همگرا عمودی و - واگرا عمودی و در جهت جریان مستقر در قوس 081 درجه - تند
Authors: شقایق بن‌محمدخواجه
Keywords: الگوی جریان، الگوی آبشستگی، گروه پایه پل، کوله، بستر متحرک، قوس 180 درجه تند.
Issue Date: 1395
Abstract: آبشستگی از مسائل مهم در علم مهندسی رودخانه می باشد به‌طوری‌که اکثر تخریب‌های سازه‌های رودخانه‌ای در اثر وجود این پدیده به وقوع می‌پیوندد. پایه پل‌ها از جمله سازه‌هایی هستند که تحت تأثیر پدیده آبشستگی قرار می‌گیرند. بنابراین تعیین عمق، نحوه ایجاد و گسترش حفره آبشستگی از مهم‌ترین موارد طراحی هیدرولیکی پل‌هاست. بدین منظور در این پژوهش به بررسی الگوی جریان و آبشستگی در اطراف پایه‌های پل در یک کانال آزمایشگاهی قوسی شکل پرداخته شد. این کانال آزمایشگاهی دارای قوس 180 درجه و نسبت شعاع مرکزی به عرض کانال معادل 2 می‌باشد که در دسته‌ی قوس‌های تند قرار می‌گیرد. در این آزمایشات شکل گروهی پایه، جهت پایه و موقعیت نصب در شرایط مختلف جریان از دیدگاه الگوی آبشستگی و در بعضی حالات الگوی جریان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که جریان ثانویه اصلی در جهت ساعتگرد حدوداً از زاویه 20 درجه شکل گرفته است. همچنین جریان ثانویه دوم در مجاورت ساحل خارجی و در نزدیکی سطح جریان در خلاف جهت جریان ثانویه اصلی تشکیل می‌گردد. شروع این گردابه ثانویه دوم در آزمایش‌های قوس خالی، گروه پایه همگرا-عمودی و واگرا-عمودی به ترتیب از زوایای 40، 65 و 65 درجه مشاهده شد. همچنین در آزمایش‌های آبشستگی حداکثر عمق آبشستگی و تراز رسوب‌گذاری بین دو گروه پایه در اطراف گروه پایه همگرا-عمودی با استقرار در موقعیت 60 درجه و در شرایط بستر زنده رخ داد که به ترتیب برابر با 128 و 88 درصد عمق جریان است. در گروه پایه واگرا-عمودی در دو شرایط آب زلال و بستر زنده روند تغییرات عمق آبشستگی بیشینه در اطراف پایه‌ها از موقعیت 60 درجه به 90 و 120 درجه مانند گروه پایه همگرا-عمودی بوده تفاوت آن در اختلاف مقادیر می‌باشد که در شرایط آب زلال به ترتیب 12 و 7 درصد عمق آبشستگی بیشینه افزایش و در شرایط بستر زنده 5 و 16 درصد عمق آبشستگی بیشینه کاهش می‌یابد. ولی در شرایط آستانه حرکت با تغییر موقعیت قرارگیری گروه پایه واگرا-عمودی از 60 به 90 درجه حدوداً 8 درصد عمق آبشستگی بیشینه کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش نسبت سرعت متوسط جریان به سرعت بحرانی ذرات بستر(U/Uc) حجم حفره آبشستگی اصلی در هر دو گروه پایه همگرا-عمودی و واگرا-عمودی مستقر در موقعیت‌های 60، 90 و 120 درجه افزایش می‌یابد. مقایسه نتایج قرارگیری کوله در کنار گروه پایه‌ها نشان داد که با استقرار گروه پایه همگرا-عمودی به همراه کوله در موقعیت 90 درجه در دو شرایط آب زلال و بستر زنده حداکثر عمق آبشستگی اطراف پایه‌ها با آزمایش گروه پایه همگرا-عمودی بدون کوله برابر می‌باشد. اما در شرایط آستانه حرکت حدوداً 12 درصد عمق جریان بیشتر می‌باشد. اما در گروه پایه واگرا-عمودی با حضور کوله در شرایط آب زلال و آستانه حرکت حداکثر عمق آبشستگی در اطراف پایه‌ها حدوداً 18 و 14 درصد عمق جریان از گروه پایه واگرا-عمودی بدون کوله بیشتر بوده درصورتی‌که در شرایط بستر زنده تقریباً 8 درصد عمق جریان از گروه پایه واگرا-عمودی بدون کوله بیشتر می‌باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی، گرایش آب و سازه‌هاي هیدرولیکی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161368
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1533.pdf16 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.