آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
سنتز موثر ترکیبات هتروسیکل نیتروژن¬دار جدید با استفاده از 1،1-بیس(متیل تیو)-2-نیترواتیلن و مطالعات محاسباتی آنها با روش DFT 1

کل بازدیدها طی یک ماه

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
سنتز موثر ترکیبات هتروسیکل نیتروژن¬دار جدید با استفاده از 1،1-بیس(متیل تیو)-2-نیترواتیلن و مطالعات محاسباتی آنها با روش DFT 0 0 0 0 0 1 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Huzhou 1