جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161366
Title: CO2 به منظور جذب سطحی گاز ZSM-5تهیه و تعیین خواص زئولیت
Authors: حسن حاجی‌زاده
Keywords: زئولیت ZSM-5، قالب‌های اتیلن‌دی‌‌آمین و تترااتیلن‌پنتاآمین، کريستالینیتي، جذب سطحی گاز CO2
Issue Date: 1396
Abstract: در این پایان‌نامه دو نمونه زئولیت ZSM-5، با استفاده از قالب‌های اتیلن‌دی‌‌آمین و تترااتیلن‌پنتاآمین، تحت شرایط هیدروترمال، با موفقیت سنتز شدند. نمونه‌ای از زئولیت ZSM-5 نیز بدون استفاده از قالب سنتز شد. در ادامه جهت اصلاح ساختار زئولیت، کربن‌سیاه به ساختار اضافه شد. در یک نمونه کربن‌سیاه، در ساختار باقی ماند و در نمونه دیگر کربن سیاه پس از سنتز زئولیت، از ساختار حذف شد. خواص نمونه‌ها از قبیل کريستالینیتي، مساحت سطح، حجم حفرات و اندازه کريستال با استفاده از آنالیزهای XRD، FT-IR وBET مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تعیین خواص نشان داد که نمونه‌ سنتز شده با قالب اتیلن‌دی‌آمین و همچنین نمونه‌ای که کربن‌سیاه جهت اصلاح ساختار به نمونه اضافه شده و بعد از سنتز از ساختار حذف شد بیشترین سطح مخصوص را نشان دادند که البته نمونه با قالب آمینی و نمونه اصلاح‌ شده با کربن‌سیاه، بترتیب ساختاری میکروحفره و مزوحفره را نشان دادند. نتایج بدست آمده از منحنی‌های رخنه، زمان رخنه به مراتب بیشتری را برای کربن‌دی‌اکسید نسبت به نیتروژن از خود نشان دادند که این امر بدلیل نیروهای الکتریکی بالاتر (گشتاور چهارقطبی، قطبش‌پذیری) کربن‌دی‌اکسید نسبت به نیتروژن بود. برای حالت جذب دو جزء گازهای کربن‌دی‌اکسید- نیتروژن با افزایش دما از 15/303 به 15/323 کلوین، زمان رخنه کربن‌دی‌اکسید از 32 دقیقه به 20 دقیقه کاهش یافت. همچنین در این پایان‌نامه، از مدل‌سازی معادلات حاکم جذب سطحی در یک ستون جاذب استفاده گردید. معادلات به کمک نرم افزار کامسول به روش عددی تفاضل محدود حل شدند. در این کار منحنی‌های رخنه بدست آمده از داده‌های آزمایشگاهی با منحنی‌های رخنه مدل تطابق خوبی را نشان دادند. در ادامه تاثیر پارامترهایی از قبیل طول بستر، سرعت گاز ورودی، غلظت جزء ورودی، ضریب پراکندگی محوری و همچنین ضریب انتقال جرم کلی بر روی منحنی رخنه دی اکسید کربن، مورد بررسی قرار گرفت.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی، گرایش ترموسنتیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161366
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1535.pdf4.77 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.