جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161364
Title: در شوری بالا vannamei Litopenaeusاثر آمونیاک بر رشد و پوست اندازی میگوی سفید غربی
Authors: فاطمه رستمی
Keywords: آمونیاک، رشد و پوست اندازی، شوری، میگوی سفید غربی
Issue Date: 1395
Abstract: تحقیق حاضر جهت بررسی اثر آمونیاک بر رشد و پوست اندازی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) با میانگین وزن 05/0 ± 3/0 گرم و میانگین طول 21/0 ± 3 سانتی¬متر در دو شوری 35 و 45 قسمت در هزار و دمای 30 درجه سانتی¬گراد و 88/7 pH = به مدت 45 روز انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش غلظت آمونیاک تا 6 میلی‌گرم بر لیتر بر افزایش وزن (WG)، درصد افزایش وزن بدن (%BWG)، نرخ رشد ویژه (SGR)، نرخ رشد روزانه (DGR)، ضریب چاقی (CF)، ضریب تبدیل غذایی (FCR) و بازماندگی (SR) تأثیر معنی داری نداشت (05/0 < P). اما غلظت‌های بالاتر از 6 میلی‌گرم بر لیتر (13 و 19 میلی‌گرم بر لیتر) تأثیر منفی بر روی فاکتورهای رشد پست لاروها داشته و رشد آن‌ها به‌طور معنی¬داری در این غلظت‌ها کاهش یافت. کمترین مقدار پارامترهای مذکور در غلظت 19 میلی‌گرم بر لیتر آمونیاک و در شوری 35 قسمت در هزار مشاهده گردید و پست لاروهایی که در این غلظت‌ها پرورش یافتند رشد کندتر و میزان جذب غذای نسبتاً پایین‌تری را نشان دادند. بیشترین میزان تلفات نیز در غلظت 19 میلی‌گرم بر لیتر آمونیاک و شوری 35 قسمت در هزار مشاهده شد که 80/4 ± 55/80 درصد محاسبه شد. بین تیمارها از نظر افزایش و درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، نرخ رشد روزانه، ضریب چاقی، ضریب تبدیل غذایی و بازماندگی اختلاف معنی¬دار وجود داشت (05/0 > P) و بهترین مقدار این فاکتورها در تیمار شاهد شوری 35 قسمت در هزار مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد آمونیاک تعداد مراحل پوست اندازی را در پست لاروهای آزمایشی افزایش می‌دهد. دوره کلی تناوب پوست اندازی پست لاروها در مدت 45 روز در غلظت‌های 0، 6، 13 و 19 میلی‌گرم بر لیتر آمونیاک به ترتیب 69/0± 55/11،26/1 ± 77/10،0/1± 44/9 و 57/ 0± 66/8 برای شوری 35 قسمت در هزار و 50/0±10/11،57/0± 66/10،50/0± 10/10 و 19/0± 55/9 برای شوری 45 قسمت در هزار محاسبه شد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می‌توان بیان کرد که با افزایش غلظت آمونیاک و مدت زمان قرار گیری در معرض آن سمیت آمونیاک برای پست لاروها افزایش می‌یابد این در حالی است که افزایش شوری باعث افزایش تحمل پست لاروها نسبت به سمیت آمونیاک می‌شود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیلات، گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161364
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Fisheries شیلات

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1537.pdf2.55 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.