جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161363
Title: رابطه دانش آوایی معلمان و مهارت‌های سواد آموزی زبان انگلیسی در فارسی زبانان
Authors: فروغ جنتی‌جهرمی
Keywords: دانش آوایی معلمان، مهارت‌های سوادآموزی، زبان آموزان فارسی، زبان انگلیسی
Issue Date: 1395
Abstract: سال‌های اولیه یادگیری یک زبان نقش به‌سزایی در موفقیت و شکست دانش آموزان در زمینه‌های آموزشی دارد. آموزگاران مطلع می‌توانند دانش آموزان را به طرز صحیحی در مسیر کسب مهارت‌های سوادآموزی هدایت کنند. هدف مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان دانش آوایی معلمان و عملکرد و وضعیت مهارت‌های سوادآموزی زبان انگلیسی در فارسی‌زبانان پرداخته است. پنج معلم روش آوامحور و زبان آموزان آن‌ها ( 39 نفر ) دراین تحقیق شرکت کرده اند. معلم‌های روش آوامحور براساس یک نسخه اقتباس شده از پرسش‌نامه ساختارهای اساسی زبان مورد آزمون قرار گرفتند. زبان آموزان آن‌ها در سه بخش سوادآموزی انگلیسی به نام‌های توانایی هجی، آگاهی آوایی و خواندن شبه‌کلمات مورد آزمون قرار گرفتند. جهت آزمودن زبان آموزان در این سه بخش، از دیکته و دو زیر مجموعه از ابزار سنجش سوادآموزی، جداسازی واج، مهارت خواندن کلمات غیر واقعی استفاده شد. معلم‌ها دانش محدودی از ساختارهای اساسی زبان را در اختیار داشتند. اگرچه نتایج کلی تحقیق رابطه مثبتی بین دانش آوایی معلمان و عملکرد و وضعیت مهارت‌های سوادآموزی زبان‌آموزان را نشان داد، رابطه میان دانش آوایی معلمان وتوانایی هجی کردن وخواندن شبه‌کلمات به سطح معناداری نرسید. این نتایج اهمیت سنجش دانش ساختارهای زبانی معلمان در مراحل اولیه یادگیری خواندن را در تمام مراحل تدریس آن‌ها نشان می‌دهد. علاوه بر این، سنجش مهارت‌های سواد‌آموزی زبان‌آموزان در مراحل اولیه سواد‌آموزی می‌تواند از عدم موفقیت‌های متعاقب جلوگیری کند و بازخورد مناسبی را برای معلم‌ها برای شناسایی زبان‌آموزان در معرض کاستی‌های یادگیری زبان فراهم کند. همچنین، مرتبط ساختن نتایج سنجش معلم‌ها و زبان آموزان می تواند برای مدیران مدارس، تصمیم گیرندگان وکارگزاران آموزشی جهت فراهم آوردن برنامه های پیشگیرانه و هدفمندتر مفید باشد
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161363
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1538.pdf1.33 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.