جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161360
Title: برآورد پارامترها در توزیع نمایی دئ متغیره مورگنشترن با استفاده از متغییرهای همراه از آماره‌های ترتیبی
Authors: موسی ایمانی‌اصل
Keywords: متغیرهای همراه از آماره های ترتیبی، توزیع نمایی دو متغیره مورگنشترن، مقادیر رکورد، نمونه گیری مجموعه رتبه بندی شده
Issue Date: 1392
Abstract: بحث برآورد و به دنبال آن پیدا کردن برآوردگر کاراتر یکی از مهم ترین مباحث استنباط آماری است. برآورد نقطه ای، فاصله ای و اخيرا برآورد بیز از جمله روشهای برآورد مورد استفاده می باشند، در این پایان نامه از طریق برآورد نقطه ای به دنبال دستیابی به برآوردگری کارا برای برآورد پارامتر جامعه در یک توزیع دو متغیره با استفاده از متغیرهای همراه تولید شده از آمارههای ترتیبی خواهیم بود. در فصل اول به تاریخچه ای از کاربرد متغیرهای همراه از آمارههای ترتیبی، معرفی خانواده توزیع های معروف فارلی - گامبل - مورگنشترن و ویژگی های آنها، معرفی توزیع نمایی دو متغیره مورگنشترن ۲، موارد کار شده در این زمینه، و همچنین مقادیر رکوردها و دیگر تعاریف مربوطه، خواهیم پرداخت. در فصل دوم با در نظر گرفتن متغیرهای تصادفی nتایی ( X, Y ) از توزیع نمایی دو متغیره مورگنشترن به برآورد پارامتر به جامعه بر حسب دو نمونه کامل و سانسور شده خواهیم پرداخت، و سپس برآوردگر معین جامعه را با برآوردگری نااریب مقایسه کرده، و به کمک نرم افزار Matlab نتایج مربوطه را خواهیم داد. در فصل سوم و در راستای دستیابی به برآوردگر کاراتر، با استفاده از روش نمونه گیری مجموعه رتبه بندی شده، برآوردگرهای مختلفی معرفی و سپس به مقایسه این برآوردگرها پرداخته ایم، و همچنین مقادیر کارایی برآوردگرها را به کمک نرم افزار Matlab محاسبه و آورده ایم.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته آمار گرایش اقتصادی-اجتماعی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161360
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Statistics آمار

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ721.pdf5.75 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.