جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161356
Title: (Scatophagus argus) و اوواپریم بر تولیدمثل مصنوعی ماهی اسکات سبز LHRH-A2 تأثیر هورمون‌های
Authors: ساجده زارعی
Keywords: اسکات سبز، تکثیر مصنوعی، ال.اچ.آر، Ovappriom، green acat
Issue Date: 1393
Abstract: در این تحقیق القاء تخم ریزی و اسپرم ریزی در ماهی اسکات سبز با استفاده از هورمون های اوواپریم و LHRHa2 در سه سطح شوری 10، 15 و 28 قسمت در هزار مورد بررسی قرار گرفته است. مولدین 310-110 گرمی از کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی واقع در حومه شهر برازجان تهیه و برای آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند. 36 قطعه مولد نر و ماده در 6 تیمار و 3 تکرار و در سه سطح شوری 10، 15 و 28 قسمت در هزار تحت تزریق یک مرحله ای هورمون اوواپریم (تزریق درون عضلانی 5/0 میلی لیتر در کیلوگرم وزن بدن) و دو مرحله ای هورمون LHRHa2 به فاصله 24 ساعت قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نسبت اوولاسیون در دامنه 100- 0%، با بالاترین نسبت (100%) برای تیمارهای گروه LHRHa2 وجود دارد. هرچند ماهیان به هورمون اوواپریم با افزایش اندازه اووسیتی پاسخ دادند در هر سه سطح شوری، اما موفق به تخم ریزی نشدند و سرانجام تخم های آن ها جذب شد. میزان هماوری مطلق در گروه LHRHa2، 37440-15120قطعه تخم بوده است. طول دروه کمون 30 تا 32 ساعت بوده است. باروری در تخم ها به دلیل عدم پاسخگویی ماهیان نر به هورمون ها رخ نداد. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از هورمون های LHRHa2 و اوواپریم در هر سه سطح شوری 10، 15 و 28 قسمت در هزار جهت القاء تخم ریزی در ماهیان ماده اسکات سبز می توانند مناسب باشند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیلات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161356
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Fisheries شیلات

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ977.pdf2.21 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.