جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161347
Title: بررسی رابطه‌ی بین مکانیزم‌های دفاعی، طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی با رفتارهای بیمارگونه خوردن در دختران دانش آموز
Authors: مریم نجمی‌نژاد
Keywords: مکانیزم‌ دفاعی، طرحواره‌ی ناسازگار اولیه، تنظیم هیجانی، اختلالات خوردن
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: امروزه اختلالات خوردن یکی از اختلالات نسبتا شایع روانپزشکی است که عمدتا در انتهای نوجوانی و ابتدای جوانی در افراد مشاهده می شود. عوامل متعدد زیست شناختی، روان شناختی و محیطی زمینه ساز این اختلال می باشند. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی سهم سه سازه¬ی روانشناختی (مکانیزم های دفاعی، طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم هیجانی) در پیش بینی رفتار های بیمار گونه خوردن در نوجوانان دختر است. روش‏شناسی: روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع پیش بین می باشد. نمونه شامل 350 نفر از دانش آموزان دبیرستان شهر سیرجان بود؛ نمونه مورد نظر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله¬ای انتخاب شد. تمام آزمودنی ها به چهار پرسشنامه ی مکانیزم های دفاعی(DSQ-40)، طرحواره ناسازگار اولیه یانگ،دشواری تنظیم هیجانی و سیاهه ی اختلال خوردن پاسخ دادند و نتایج بااستفاده از روش رگرسیون گام به گام تحلیل شد. یافته‏ها: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون مکانیزم دفاعی رشد نایافته، طرحواره ی ناسازگار اطاعت، طرحواره ی ناسازگار محرومیت هیجانی، طرحواره¬ی ناسازگار وابستگی / بی کفایتی، طرحواره ی ناسازگار انزوا / بیگانگی، طرحواره ی ناسازگار رها شدگی/ بی ثباتی، طرحواره¬ی ناسازگار ایثار گری،طرحواره ی ناسازگار گرفتاری، بعد دشواری کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی و عدم پذیرش هیجانی در پیش بینی ابعاد رفتارهای بیمارگونه خوردن نقش داشتند. نتیجه‏گیری: بر اساس یافته های پژوهش نقش عوامل روانشناختی در رفتارهای بیمارگونه خوردن در نوجوانان شایان توجه است. با توجه به ارتباط طرحواره های ناسازگار اولیه، مکانیزم های دفاعی و تنظیم هیجانی با رفتارهای بیمارگونه خوردن می توان به وسیله ی ارتقاء توانایی افراد در تنظیم هیجانی و آگاهی آنها از وجود طرحواره ی ناسازگار و مکانیزم های دفاعی مداخلات پیشگیرانه در زمینه اختلالات خوردن انجام داد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161347
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1115.pdf2.62 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.