جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161344
Title: بررسی باززایی گل راعی(Hypericum perforatum L.) درکشت درون شیشه¬ای
Authors: زینب پارسامنش
Issue Date: 1395
Abstract: گل راعی ) (Hypericum perforatum L. متعلق به خانواده Hypericaceae، یک گیاه دارویی مهم است که در صنایع دارویی کاربرد فراوان دارد و مواد موثره آن دارای خواص مهمی مانند ضد افسردگی، ضد ویروس و ضد باکتریایی می‌باشند. دلیل توجه به جنبه‌های مختلف کشت بافت گیاهان دارویی، بهینه نمودن این روش‌ها به عنوان ابزار مهم جهت مطالعات بعدی مربوط به عوامل موثر در بیوسنتز متابولیت‌های ثانویه و هم‌چنین کاربرد آن‌‎ها در اصلاح گیاهان دارویی می‌باشد. این پژوهش در قالب فاکتوریل مجزا با طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار در راستای به دست آوردن بهترین پروتکل باززایی مستقیم و غیر مستقیم از ریزنمونه‌های مختلف گل راعی صورت گرفت. در این پژوهش به منظور باززایی مستقیم، از ریزنمونه تک و دو گره از محیط کشتMS ، در سه سطح MS کامل، و MS ، ساکارز با غلظت‌های 30 و 45 گرم بر لیتر و تنظیم کننده رشدBA (05/0، 1/0، 2/0 میلی‌گرم بر لیتر) استفاده گردید. جهت پینه‌زایی از ریزنمونه برگ و تک گره و تنظیم کننده رشد BA ( صفر، 2 و 4 میلی‌گرم بر لیتر) و کینتین (1 و 2 میلی‌گرم بر لیتر) به همراه2,4-D (1/0، 2/0 و 3/0 میلی‌گرم بر لیتر) و برای القای شاخساره از تنظیم کننده رشد BA (صفر، 5/0 و 1 میلی‌گرم بر لیتر) و کینتین (صفر، 5/0 و 1 میلی‌گرم بر لیتر) و به جهت ریشه‌زایی از تنظیم کننده رشد IBA (صفر، 2/0، 4/0، 6/0، 8/0 و 1 میلی‌گرم بر لیتر) استفاده شد. نتایج بررسی اثر متقابل تنظیم کننده رشد Kin و BA با 2,4-D و ریزنمونه نشان داد بیشترین مقدار پینه و وزن توده پینه به ترتیب مربوط به ریزنمونه برگ در تیمار حاوی 3/0 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D و ریزنمونه تک گره در محیط کشت حاوی 2 یا 4 میلی‌گرم بر لیتر BA به همراه 1/0 میلی‌گرم بر لیتر2,4-D بود. بیشترین تعداد شاخساره و بلندترین طول شاخساره تولید شده از پینه به ترتیب در محیط کشت2های حاوی یک میلی‌گرم بر لیتر BA به همراه 5/0 میلی‌گرم بر لیتر کینتین و 5/0 میلی‌گرم بر لیتر BA به همراه یک میلی گرم بر لیتر کینتین حاصل شدند. بیشترین تعداد شاخه تولید شده در باززایی مستقیم در محیط کشت MS و 30 میلی‌گرم بر لیتر ساکارز و 1/0 میلی‌گرم بر لیتر BA در ریزنمونه یک گره حاصل شد و بهترین محیط کشت برای ریشه زایی در محیط کشت بدون تنظیم کننده و بیشترین طول ریشه در محیط کشت حاوی 8/0 میلی‌گرم بر لیتر IBA به دست آمد. بنابراین گل راعی به جهت باززایی مستقیم نیاز به سطح بالایی از تنظیم کننده رشد و نمک‌های معدنی ندارد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش اطلاح نباتات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161344
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1327.pdf2.57 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.