جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161343
Title: مطالعه باززایی گوجه‌فرنگی در کشت درون شیشه¬ای
Authors: معصومه عمادی
Issue Date: 1395
Abstract: گوجه فرنگی ( ( Lycopersicum esculentum Mill محصولی مهم از نظر غذایی و اقتصادی به‌شمار می‌آید. عملکرد این محصول به شدت تحت تاثیر شرایط محیطی می‌باشد و از آن جایی که در سال‌های اخیر تنش‌های خشکی، شوری و گرما شدت یافته و این تنش ها تاثیرهای منفی بر عملکرد کیفی و کمی این محصول دارد. لذا بایستی اقدام به بهنژادی گیاهی در راستای افزایش تحمل به این تنش ها شود. روش‌های نوین بیوتکنولوژی می‌توانند زمان دستیابی به این اهداف را کوتاه‌تر کنند که این روش ها در مرحله ای مبتنی بر باززایی گیاهچه به صورت درون شیشه‌ای می‌باشند. بنابراین در اختیار داشتن بهترین پروتکل برای این منظور در این گیاه ضروری است. در این پژوهش باززایی درون شیشه‌ای گوجه‌فرنگی شامل رقم‌های GS-12، کارون فلات و سوپر2770 مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به اجرا درآمد. در اجرای آزمایش‌ها‌ی پژوهش حاضر از ریزنمونه‌های لپه و هیپوکوتیل و محیط کشت پایه MS استفاده شد. برای پینه‌زایی از سه تنظیم کننده رشد 2,4-D (05/0، 25/0، 5/0، 1 میلی‌گرم بر لیتر)، BA (5/0، 1، 2، 4 میلی‌گرم بر لیتر) و NAA (1 و 2 میلی‌گرم بر لیتر) به صورت مجزا یا در ترکیب با هم، برای شاخه‌زایی از دو تنظیم کننده رشد BA (5/0، 5/1،2، 3، 4، 5، 6 میلی‌گرم بر لیتر) و Kin (1، 2، 3، 4 میلی‌گرم بر لیتر) به صورت مجزا و برای ریشه‌زایی از غلظت‌های مختلف IBA (0، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌گرم بر لیتر) استفاده شد. نتایج نشان داد که ریزنمونه‌ی هیپوکوتیل و محیط کشت‌های حاوی غلظت 5/0 میلی‌گرم در لیتر BA + 25/0 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D ، همه‌ی غلظت‌های 2,4-D و غلظت 2 و 4 میلی‌گرم بر لیتر BA بهترین پینه‌زایی را داشتند. پینه‌های بدست آمده از لپه در محیط کشت حاوی غلظت 5/1 میلی‌گرم در لیتر BA بیشترین درصد شاخه‌زایی ( 18/51% ) و در غلظت 5/0 و 5/1 میلی‌گرم بر لیتر BA و هر دو ریزنمونه بیش‌ترین تعداد شاخه بر ریزنمونه را داشتند. بیش‌ترین تعداد ریشه (16 عدد) در محیط کشت حاوی غلظت 2 میلی‌گرم در لیتر IBA و بیش‌ترین میانگین طول ریشه (حدود 7 سانتی‌متر) در محیط کشت حاوی غلظت 5/1 و 2 میلی‌گرم در لیتر IBA حاصل شد. در بین ارقام بیش‌ترین پینه‌زایی مربوط به رقم GS-12، بیشترین درصد شاخه‌زایی از رقم سوپر 2770 و بیش‌ترین تعداد شاخه از رقم سوپر 2770 و کارون فلات حاصل شد. رقم کارون فلات و سوپر 2770 بیش‌ترین تعداد ریشه و رقم GS-12 بیش‌ترین طول ریشه را نشان دادند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم‌باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161343
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1326.pdf2.59 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.